UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”)

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED POBRANIEM STANDARDOWYM LUB STRUMIENIOWYM APLIKACJI Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.


Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego stanowi umowę prawną zawartą pomiędzy Użytkownikiem („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”) oraz spółką Honda Motor Europe Limited (numer rejestrowy spółki: 857969) z siedzibą pod adresem: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Zjednoczone Królestwo („Honda”, lub „Spółka”) dotyczącą korzystania z:


· oprogramowania aplikacji mobilnej do urządzenia Honda Miimo znanej jako Mii-monitor (w tym wszelkich usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem aplikacji) (łącznie „Aplikacja”).


Spółka Honda udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na podstawie niniejszej Umowy EULA oraz zgodnie z zasadami i regulaminem każdego sklepu z aplikacjami („Sklep z aplikacjami”), z którego Użytkownik końcowy pobiera Aplikację („Regulamin Sklepu z aplikacjami”). Spółka Honda nie sprzedaje Aplikacji Użytkownikowi i pozostaje nieprzerwanie jej właścicielem.


WYMAGANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO DO APLIKACJI WYMAGANE JEST URZĄDZENIE W POSTACI SMARTFONA Z SYSTEMEM ANDROID LUB SMARTFONA APPLE Z MINIMUM 1GB PAMIĘCI (RAM) W PRZYPADKU URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID LUB 512 MB PAMIĘCI (RAM) W PRZYPADKU URZĄDZEŃ APPLE, DOSTĘP DO INTERNETU ORAZ SYSTEM OPERACYJNY ANDROID W WERSJI 4.1 LUB SYSTEM OPERACYJNY APPLE W WERSJI iOS 10. URZĄDZENIE MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 500 MB WOLNEJ PAMIĘCI DO ZAINSTALOWANIA APLIKACJI I JEJ PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA. ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 960 x 540 PIKSELI (px) W PRZYPADKU URZĄDZEŃ Z SYSTEMEM ANDROID LUB 960 x 640 PIKSELI W PRZYPADKU SMARTFONÓW APPLE. APLIKACJA MOŻE DZIAŁAĆ NA INNYCH URZĄDZENIACH, ALE SĄ TO MINIMALNE WYMAGANIA DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA APLIKACJI. UWAGA – TA APLIKACJA JEST OBSŁUGIWANA TYLKO NA PONIŻSZYCH MODELACH URZĄDZENIA HONDA MIIMO (AUTOMATYCZNA KOSIARKA):


• HRM3000

 

WAŻNA UWAGA:


· POBIERAJĄC APLIKACJĘ ZE SKLEPU Z APLIKACJAMI, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WIĄŻĄCE GO WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. NINIEJSZA LICENCJA ZAWIERA M.IN. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W PUNKCIE 6.


· JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, SPÓŁKA NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI, A UŻYTKOWNIK POWINIEN ZATRZYMAĆ PROCES POBIERANIA APLIKACJI ORAZ BEZZWŁOCZNIE JĄ USUNĄĆ.


Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszej Umowy EULA, aby zachować ją na przyszłość.


WARUNKI UMOWY


1. POTWIERDZENIA


1.1 Warunki niniejszej Umowy EULA mają zastosowanie do Aplikacji lub którejkolwiek z usług dostępnych za pośrednictwem tej Aplikacji, w tym do wszelkich ich aktualizacji lub uzupełnień, chyba że oferuje się je na podstawie odrębnych i obowiązujących w danym przypadku warunków.


1.2 W Aplikacji zawarte są poniższe programy typu open source, a warunki odpowiednich licencji typu open source mogą zastąpić niektóre z warunków niniejszej Umowy EULA:

(a) Licencja Apache, wersja 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)

(b) Otto (http://square.github.io/otto)

(c) Retrofit (http://square.github.io/retrofit)

(d) Gson (https://github.com/google/gson)

(e) Zxing (https://github.com/zxing/zxing)


1.3 Spółka Honda może zmienić te warunki w dowolnym czasie, powiadamiając Użytkownika o zmianie przy następnym uruchomieniu Aplikacji. Nowe warunki mogą zostać wyświetlone na ekranie, a Użytkownik będzie zobowiązany do zapoznania się z nimi i zaakceptowania ich, aby dalej korzystać z Aplikacji.


1.4 Aktualizacje do Aplikacji mogą być sporadycznie wydawane przez Sklep z aplikacjami. W zależności od aktualizacji Użytkownik może nie być w stanie korzystać z Aplikacji, dopóki nie pobierze standardowo lub strumieniowo jej najnowszej wersji i nie zaakceptuje nowych warunków.


1.5 Przyjmuje się, że Użytkownik uzyskał zgodę od właściciela telefonu komórkowego lub przenośnego urządzenia, z których korzysta, a które nie są jego własnością, co zostało opisane w pkt 2.2 („Urządzenie”), aby pobrać kopię Aplikacji na Urządzenie. Operatorzy mogą obciążyć Użytkownika i właścicieli używanego przez niego Urządzenia kosztami dostępu do Internetu za pośrednictwem tego Urządzenia. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy EULA Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem dowolnego Urządzenia, bez względu na to, kto jest jego właścicielem.


1.6 Polityka prywatności Spółki dostępna jest pod adresem: [http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor-privacy-policies.html]. Polityka prywatności zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji. Ponadto korzystając z Aplikacji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesyłanie danych w Internecie nie jest nigdy całkowicie prywatne ani bezpieczne. Użytkownik jest świadomy, że każda wiadomość lub informacja wysyłana za pomocą Aplikacji może zostać przeczytana lub przechwycona przez inne osoby, nawet jeśli pojawi się specjalne powiadomienie, że określone przesyłanie danych jest szyfrowane.


1.7 Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez Spółkę informacji technicznych o jego Urządzeniu i powiązanym oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym oraz urządzeniach peryferyjnych, w celu doskonalenia produktów i świadczenia usług na rzecz Użytkownika.


1.8 Aplikacja może zawierać łącza do innych niezależnych stron internetowych obsługiwanych przez firmy zewnętrzne („Zewnętrzne strony internetowe”). Zewnętrzne strony internetowe nie podlegają kontroli firmy Honda, a firma Honda nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub politykę prywatności (jeśli obowiązuje), ani ich nie aprobuje. Użytkownik będzie zobowiązany kierować się własnym niezależnym osądem dotyczącym korzystania z zewnętrznych stron internetowych, co obejmuje zakup i korzystanie z jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za ich pośrednictwem.


1.9 Wszystkie słowa występujące po określeniach: obejmujące, w tym, w szczególności, na przykład lub jakichkolwiek podobnych wyrażeniach należy traktować jako mające charakter ilustracyjny, co nie ogranicza ogólności powiązanych terminów ogólnych.


2. UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES


2.1 W zamian za zaakceptowanie przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy EULA Spółka udziela mu niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na jego Urządzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Regulaminem Sklepu z aplikacjami, które zostały włączone do tej Umowy EULA przez odniesienie. Spółka Honda zastrzega sobie wszelkie inne prawa.


2.2 Użytkownik może pobrać Aplikację na Urządzenie do przeglądania, używania i wyświetlania jej na tym Urządzeniu tylko do celów osobistych.


3. OGRANICZENIA LICENCJI


Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie EULA lub dozwolonych przez jakiekolwiek lokalne przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się:


(a) nie kopiować Aplikacji;
(b) nie wypożyczać, nie dzierżawić, nie udzielać sublicencji, nie pożyczać, nie tłumaczyć, nie scalać, nie dostosowywać, nie zmieniać ani nie modyfikować Aplikacji;
(c) nie dokonywać zmian, ani nie modyfikować całości lub dowolnej części Aplikacji, ani nie umożliwiać, aby Aplikacja lub jakakolwiek jej część były łączone z innymi programami lub stawały się ich częścią;
(d) nie demontować, nie dekompilować, nie dokonywać inżynierii wstecznej ani nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie całości lub jakiejkolwiek części Aplikacji;
(e) nie przekazywać lub w inny sposób nie udostępniać Aplikacji w całości lub w części (w tym kodu obiektu i kodu źródłowego) w jakiejkolwiek formie innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Honda; oraz
(f) przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji w zakresie kontroli technologii lub eksportu, które mają zastosowanie do używanej technologii lub technologii obsługiwanej przez Aplikację („Technologia”),
(łącznie „Ograniczenia licencji”).


4. OGRANICZENIA AKCEPTOWANEGO UŻYTKOWANIA
Użytkownik jest zobowiązany:


(a) nie korzystać z Aplikacji w sposób niezgodny z przepisami prawa, nie wykorzystywać jej do nielegalnych celów ani w jakikolwiek inny sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy EULA, ani nie działać w nieuczciwych lub złych zamiarach np. poprzez włamywanie się do Aplikacji lub innego systemu operacyjnego lub umieszczanie w nich szkodliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych;
(b) nie naruszać praw własności intelektualnej Honda lub innych podmiotów w związku z korzystaniem z Aplikacji (w takim zakresie korzystania, który nie podlega licencji na mocy niniejszej Umowy EULA);
(c) nie przesyłać żadnych materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe lub w inny sposób niestosowne w związku z korzystaniem z Aplikacji;
(d) nie korzystać z Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić czy naruszyć systemy lub zabezpieczenia Spółki, albo który przeszkadzałby innym użytkownikom; oraz
(e) nie zbierać ani nie gromadzić żadnych informacji lub danych pochodzących z systemów Spółki, ani nie próbować odszyfrować transmisji danych wysyłanych i odbieranych przez serwery obsługujące dowolne usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji
(łącznie „Ograniczenia akceptowanego użytkowania”).


5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


5.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Aplikacji i technologii w dowolnym miejscu na świecie należą do Honda lub jej licencjodawców, że prawa dotyczące Aplikacji są licencjonowane (nie sprzedawane) Użytkownikowi, i że Użytkownik nie ma żadnych praw dotyczących Aplikacji lub technologii poza prawem do korzystania z nich zgodnie z warunkami niniejszej Umowy EULA.


5.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa dostępu do Aplikacji w formie kodu źródłowego.


6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


6.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja nie została opracowana, aby spełniać jego indywidualne wymagania i dlatego jest on odpowiedzialny za upewnienie się, że opcje i funkcje Aplikacji spełniają jego wymagania.


6.2 Honda udostępnia Aplikację wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Aplikacji do celów biznesowych, handlowych lub do odsprzedaży, a Honda nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, utraty korzyści biznesowych, zakłócenia działalności biznesowej lub utraty możliwości biznesowych Użytkownika.


6.3 Honda ponosi jedynie odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika, które są możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia postanowień niniejszej Umowy EULA lub zaniedbania przez firmę Honda do limitu określonego w pkt 6.4, ale Honda nie ponosi odpowiedzialności z tytułu możliwych do przewidzenia strat ani szkód. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeśli jest oczywistą konsekwencją naruszenia ze strony firmy Honda lub jeżeli była brana pod uwagę przez Użytkownika i firmę Honda w momencie zawarcia Umowy EULA.


6.4 Maksymalna łączna odpowiedzialność firmy Honda na podstawie lub w związku z niniejszą Umową EULA z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania) lub innego rodzaju będzie każdorazowo ograniczona do umożliwienia Użytkownikowi bezpłatnego pobrania kolejnej kopii Aplikacji. To postanowienie nie ma zastosowania do rodzajów strat określonych w pkt 6.5.


6.5 Żadne z postanowień niniejszej Umowy EULA nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności firmy Honda za:


(a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbań ze strony firmy Honda;
(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz
(c) jakiekolwiek inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy przepisów prawa angielskiego.


7. ROZWIĄZANIE UMOWY


7.1 Firma Honda może niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę EULA w drodze pisemnego powiadomienia Użytkownika:


(a) jeśli Użytkownik naruszy w poważny lub trwały sposób postanowienia niniejszej Umowy EULA; lub
(b) w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z Ograniczeń licencji lub Ograniczeń akceptowanego użytkowania.


7.2 Z chwilą rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny:


(a) wygasają wszystkie prawa przyznane Użytkownikowi na mocy postanowień niniejszej Umowy EULA;
(b) Użytkownik musi natychmiast zaprzestać wszelkich działań dozwolonych przez postanowienia niniejszej Umowy EULA, w tym korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; oraz
(c) Użytkownik musi natychmiast usunąć Aplikację z używanego urządzenia i potwierdzić firmie Honda jej usunięcie, a także zniszczenie całościowych lub częściowych kopii Aplikacji, które Użytkownik utworzył, naruszając postanowienia niniejszej Umowy EULA.


8. ZDARZENIA POZA KONTROLĄ FIRMY HONDA


8.1 Firma Honda nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy EULA, które są spowodowane przez działanie lub zdarzenie będące poza kontrolą firmy Honda, w tym przez awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych („Zdarzenie poza kontrolą firmy Honda”).


8.2 W przypadku wystąpienia Zdarzenia poza kontrolą firmy Honda, które wpływa na wykonywanie zobowiązań firmy Honda wynikających z postanowień niniejszej Umowy EULA:
(a) zobowiązania firmy Honda wynikające z postanowień niniejszej Umowy EULA zostaną zawieszone, a okres czasu na wykonanie zobowiązań firmy Honda zostanie przedłużony o czas trwania zdarzenia poza kontrolą firmy Honda; oraz
(b) firma Honda dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby znaleźć rozwiązanie umożliwiające wykonanie swoich zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy EULA, pomimo wystąpienia zdarzenia poza kontrolą firmy Honda.


9. INNE ISTOTNE WARUNKI


9.1 Firma Honda może przenieść swoje prawa i zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej Umowy EULA na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika lub zobowiązania firmy Honda wynikające z postanowień niniejszej Umowy EULA.


9.2 Użytkownik może jedynie przenieść swoje prawa lub zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej Umowy EULA na inną osobę po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Honda.


9.3 WAŻNE - jeżeli Użytkownik przeniesie prawo własności do urządzenia Honda Miimo, należy niezwłocznie powiadomić firmę Honda o tym fakcie, przy użyciu danych kontaktowych podanych w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.


9.4 Jeśli firma Honda bezskutecznie domaga się wykonywania zobowiązań Użytkownika wynikających z postanowień niniejszej Umowy EULA lub w przypadku braku lub opóźnienia egzekwowania praw firmy Honda wobec Użytkownika, nie będzie to oznaczać, że firma Honda zrzeka się swoich praw wobec Użytkownika i że Użytkownik nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli firma Honda odstępuje od egzekwowania swoich praw wobec uchybienia warunków Umowy przez Użytkownika, decyzja ta zostanie wydana tylko w formie pisemnej, ale nie będzie to oznaczać automatycznego odstępowania od egzekwowania przysługujących praw w przypadku kolejnych uchybień Użytkownika.


9.5 Każdy z warunków niniejszej Umowy EULA obowiązuje oddzielnie. Jeśli sąd lub właściwy organ orzeknie, że któryś z nich jest niezgodny z prawem lub niemożliwy do wykonania, pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy i są skuteczne.


9.6 Należy pamiętać, że niniejsza Umowa EULA, jej zakres przedmiotowy i zawarcie podlegają przepisom prawa angielskiego. Użytkownik i firma Honda uzgadniają, że sądy angielskie będą miały niewyłączną jurysdykcję do orzekania w zakresie wszelkich kwestii interpretacyjnych, roszczeń lub sporów dotyczących warunków Umowy.


10. KONTAKT Z FIRMĄ HONDA ORAZ WSPARCIE


10.1 Jeżeli Użytkownik potrzebuje skontaktować się z firmą Honda w formie pisemnej lub w przypadku, gdy którykolwiek warunek niniejszej Umowy EULA wymaga, aby Użytkownik przekazał firmie Honda powiadomienie na piśmie, z firmą Honda można się skontaktować przy użyciu danych kontaktowych podanych w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu. Firma Honda potwierdzi pisemnie otrzymanie powyższego rodzaju korespondencji.


10.2 Jeśli firma Honda potrzebuje skontaktować się z Użytkownikiem lub przekazać mu powiadomienie w formie pisemnej, ta korespondencja zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem z wcześniej opłaconą opłatą pocztową na adres podany firmie Honda we wniosku o korzystanie z Aplikacji.


10.3 Jeśli Użytkownik potrzebuje pomocy technicznej w zakresie Aplikacji, może skontaktować się z firmą Honda przy użyciu danych kontaktowych podanych w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Umowa ta została zawarta w dniu pierwszego pobrania Aplikacji przez Użytkownika.


ZAŁĄCZNIK 1 - DANE KONTAKTOWE

AUSTRIA
Honda Motor Europe Ltd
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Faks: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at
HondaPP@honda.co.at

KRAJE BAŁTYCKIE
(Estonia/Łotwa/Litwa)
Tel.: +372 651 7300
Faks: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com
Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal
Meistri 12 13517 Tallinn Estonia

BELGIA
Tel.: +32 2620 10 00
Faks: +32 2620 10 01
www.honda.be
BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184 1731 Zellik

BUŁGARIA
Power Products Trading
102A Gotz Delcev BLVD
BG 1404 Sofia
Bułgaria
www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

CHORWACJA
Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c 31000 Osijek
Tel.: +38531320420
Faks: +38531320429
www.hongoldonia.hr
prodaja@hongoldonia.hr

CYPR
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162, Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nikozja
Tel.: +357 22 715 300

CZECHY
BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8
15900 Praga 5 - Velka Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Faks: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

DANIA
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk

FINLANDIA
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa
Tel.: +358 207757200
Faks: +358 9 878 5276
www.brandt.fi


FRANCJA
Honda Motor Europe Ltd
Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai
Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2
Tel.: 01 60 37 30 00
Faks: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

NIEMCY
Tel.: 01805 20 20 90
Faks: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de
info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der
Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt

GRECJA
Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Ateny
Tel.: +30 210 3497809
Faks: +30 210 3467329
www.honda.gr
info@saracakis.gr

WĘGRY
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Faks: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

IRLANDIA
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Faks: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie
Service@hondaireland.ie

WŁOCHY
Honda Motor Europe Ltd
Via della Cecchignola, 13
00143 Rzym
Tel.: +848 846 632
Faks: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Faks: +356 21 480 150

NORWEGIA
Berema AS
P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Faks: +47 64 86 05 49
www.berema.no
berema@berema.no


POLSKA
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
ul. Puławska 467
02-844 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Faks: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl
www.mojahonda.pl
info@mojahonda.pl

PORTUGALIA
GROW Productos de Forca Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Faks: +351 211 303 003
www.grow.com.pt
abel.leiriao@grow.com.pt

BIAŁORUŚ
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Mińsk
Tel.: +375 172 999090
Faks: +375 172 999900
www.hondapower.by

RUMUNIA
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bukareszt
Tel.: +40 21 637 04 58
Faks: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro

SERBIA I CZARNOGÓRA
ITH Trading Co Doo
Majke Jevroscme 26
1100 Belgrad
Serbia
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SŁOWACJA
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratysława
Tel.: +421 2 32131111
Faks: +421 2 32131112
www.honda.sk

SŁOWENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A 1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 62
Faks: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com
infomacije@honda-as.com

HISZPANIA i wszystkie jej prowincje
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Faks: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com


SZWECJA
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige
Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Faks: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se
hpesinfo@honda-eu.com

SZWAJCARIA
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Faks: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough
Succursale de Satigny/Genewa
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny

TURCJA
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5
Kartal 34870 Stambuł
Tel.: +90 216 389 59 60
Faks: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr
antor@antor.com.tr

UKRAINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kijów 01033
Tel.: +380 44 390 14 14
Faks: +380 44 390 14 10
www.honda.ua
CR@honda.ua1

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Honda Motor Europe Ltd
Cain Road Bracknell
Berkshire RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk