POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z APLIKACJI HONDA MII-MONITOR

Firma Honda zobowiązuje się chronić i szanować prywatność użytkowników. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób firma Honda Motor Europe Limited („Honda” lub „Spółka”) przetwarza dane osobowe Użytkownika, kiedy ten odwiedza jej stronę internetową, pobiera dane lub kontaktuje się z firmą Honda w związku z oprogramowaniem aplikacji mobilnej Honda Miimo znanej jako Mii-monitor (w tym usług udostępnianych za pośrednictwem aplikacji) (łącznie „Aplikacja”). Niniejsza polityka prywatności opisuje również prawa związane z ochroną danych przysługujące Użytkownikowi, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania danych przez firmą Honda. Więcej informacji na temat praw przysługujących Użytkownikowi oraz korzystania z nich dostępnych jest w punkcie „Wybory i prawa Użytkownika”.

Spółka może również przekazać Użytkownikowi dodatkowe informacje podczas gromadzenia danych osobowych, jeśli uzna, że przekazanie istotnych i aktualnych informacji będzie przydatne.

W zależności od powiązań Użytkownika z firmą Honda Spółka może przekazać lub już przekazała Użytkownikowi informacje na temat wykorzystania jego danych osobowych. Spółka mogła przekazać takie informacje, kiedy Użytkownik dokonywał zakupu innego produktu firmy Honda w przeszłości. Firma Honda mogła uzyskać zgodę na kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z obsługą lub eksploatacją tego produktu lub przekazywania innego rodzaju wiadomości lub informacji marketingowych przez firmę Honda. Powyższe informacje nie zostają zastąpione niniejszą polityką prywatności i w stosownych przypadkach nadal obowiązują.

Jakie dane osobowe gromadzi Spółka

Spółka przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

•                 informacje potrzebne do utworzenia profilu Użytkownika: takie jak numer seryjny Honda Miimo, nazwę Użytkownika i hasło, grupę wiekową Użytkownika, miejscowość i kraj. ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ, ABY PRZY USTALANIU NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA UŻYTKOWNIK NIE PODAWAŁ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH;

•                 kiedy Użytkownik korzysta z Aplikacji: Spółka przetwarza informacje techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, takie jak jego adres IP i rodzaj jego systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki (z której Użytkownik korzysta do odwiedzenia strony internetowej Spółki), informacje o urządzeniu, za pośrednictwem którego korzysta z Aplikacji („Urządzenie”) (np. numer seryjny Urządzenia Użytkownika, unikalny numer identyfikacyjny, adres MAC) oraz dane techniczne i dotyczące korzystania przez Użytkownika z Urządzenia (np. dane o parowaniu urządzeń za pośrednictwem internetu i Bluetooth oraz dane o łączności i długości sesji);

•                 kiedy Użytkownik kontaktuje się ze Spółką bezpośrednio w sprawie Aplikacji: Spółka przetwarza imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika (np. jego adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu i/lub adres e-mail) oraz powód kontaktu;

•                 kiedy Użytkownik kontaktuje się z autoryzowanym dealerem Hondy (który sprzedał mu Aplikację Honda Miimo („Dealer”)) za pośrednictwem Aplikacji w sprawie Honda Miimo: Spółka przetwarza imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika (np. jego adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu i/lub adres e-mail), powód kontaktu oraz informacje o Honda Miimo lub Urządzeniu Użytkownika, aby pomóc w diagnostyce ewentualnych problemów;

•                 kiedy Użytkownik kontaktuje się ze Spółką: Spółka może gromadzić informacje o usługach, które są dla niego interesujące;

•                 wszelkie inne informacje przekazane Spółce przez Użytkownika: takie jak podpisy, zdjęcia, opinie, informacje o lokalizacji Użytkownika lub inne przekazane przez niego informacje.

Dlaczego Spółka gromadzi, wykorzystuje i przechowuje dane osobowe

Spółka gromadzi, wykorzystuje i przechowuje dane osobowe Użytkownika w celach określonych poniżej.

·          Jeśli jest to niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy firmy Honda.

Na przykład:

o   aby udostępnić użytkownikowi Aplikację i powiązane z nią usługi;

o   aby zarządzać Aplikacją;

o   aby umożliwić użytkownikowi pobranie aktualizacji do Aplikacji i wszelkich aplikacji zastępczych;

o   aby poprawić i zoptymalizować funkcjonalność Aplikacji i produktów i usług firmy Honda (w szczególności oferty Honda Miimo);

o   aby zrozumieć, które części Aplikacji są popularne/najczęściej używane, a które wymagają zmiany/ulepszeń;

o   aby odpowiadać na zapytania i skargi Użytkowników;

o   aby stworzyć profil Użytkownika i zdecydować, jaką ofertę produktów i usług przedstawić mu w ramach marketingu bezpośredniego;

o   w celu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji Spółki;

o   w celu zarządzania działalnością Spółki i kontrolowania jej, w tym w celu przeprowadzania analiz zarządzania, kontroli, prognostyki, planowania działalności;

o   aby poprosić Użytkownika o jego opinię lub zaprosić go do udziału w badaniach na temat produktów i usług Spółki (za pośrednictwem powiadomień „push”) oraz aby przeprowadzić porównanie wyników takich badań w celu doskonalenia produktów i usług Spółki po przeprowadzaniu i analizie wyników takich badań;

o   jeśli jest to konieczne w związku z restrukturyzacją lub sprzedażą firmy Honda bądź odpowiedniej spółki z grupy Honda albo posiadanych aktywów; oraz

o   aby przekształcać dane osobowe na dane anonimowe i używać ich (zwykle w postaci zbiorczych danych statystycznych) do badań i analiz, które mają poprawić wydajność Aplikacji – patrz pkt „Dane zbiorcze” poniżej.

W przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy, musi zrównoważyć je z prawem Użytkownika do ochrony prywatności, aby mieć pewność, że prawa Użytkownika nie są nadrzędne w stosunku do interesów Spółki. Jeśli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na ten temat, powinien skontaktować się ze Spółką na dane kontaktowe podane na końcu niniejszej polityki prywatności.

 

·          Na podstawie zgody Użytkownika.

o    Na przykład w ramach marketingu bezpośredniego, w tym w celu przekazywania Użytkownikowi wiadomości za pośrednictwem Aplikacji na temat towarów i usług, które mogą go zainteresować (w formie powiadomień „push”). Użytkownik zawsze będzie miał możliwość zrezygnować w dowolnym momencie z otrzymywania wiadomości wysyłanych do niego w ramach marketingu bezpośredniego.

 

·          Jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy firmą Honda a Użytkownikiem lub podjęcia kroków w celu jej zawarcia.

o    Na przykład w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub prośby Użytkownika przesłane za pośrednictwem Aplikacji lub w inny sposób lub rozpatrywania takich pytań i próśb, zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego za pośrednictwem Aplikacji (co oznacza również przekazywanie danych Użytkownika usługodawcom zewnętrznym, patrz szczegółowe informacje poniżej) oraz w innych celach związanych z zarządzaniem relacją pomiędzy Użytkownikiem a firmą Honda.

·          Jeśli jest to niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

o    Na przykład kiedy Użytkownik korzysta z przysługujących mu praw na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, w celu weryfikacji jego tożsamości, w celu ustalenia i obrony roszczeń Spółki, w celach związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i ściganiem przestępstw (co może obejmować przekazywanie danych Użytkownika organom ścigania w sposób określony poniżej) oraz w celu wywiązania się przez Spółkę ze swoich obowiązków nałożonych przez prawo i organy regulacyjne.

 

·          Dane zbiorcze

o    Firma Honda będzie przekształcać dane osobowe na dane anonimowe i używać ich (zwykle w postaci zbiorczych danych statystycznych) do badań i analiz, które mają poprawić wydajność Aplikacji, umożliwić analizę trendów i personalizację produktów. Zbiorcze dane osobowe nie pozwalają na ustalenie tożsamości poszczególnych użytkowników Aplikacji.

W jaki sposób Spółka ujawnia dane osobowe Użytkownika

(a)   Przekazywanie danych innym podmiotom z grupy Honda

Spółka przekazuje dane osobowe Użytkownika innym podmiotom z grupy Honda.

·      W przypadku wycofania produktu z rynku lub sporu sądowego dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione spółce dominującej tj. Honda Motor Co. Ltd („HM”) w Japonii w celu zbadania wszelkich potencjalnych kwestii technicznych i koordynowania ubezpieczeń grupowych.

·      HM organizuje również obsługę techniczną Aplikacji.

W celach wskazanych powyżej dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane lub udostępnione innym podmiotom z grupy Honda znajdujących się w państwach poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których nie obowiązują równoważne przepisy o ochronie danych równoważne. W przypadku przekazywania danych osobowych Użytkownika innym podmiotom z grupy Honda, Spółka stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

(b)   Przekazywanie danych osobowych autoryzowanym dealerom i stacjom obsługi Honda

 

Spółka przekazuje dane osobowe Użytkownika jego dealerowi, aby umożliwić mu z pomocą Spółki zapewnić pomoc techniczną dotyczącą Honda Miimo.

 

(c)    Przekazywanie danych osobowych spółkom świadczącym usługi na zlecenie

Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane spółkom świadczącym usługi na zlecenie spółkom z grupy Honda, takim jak podmioty wymienione poniżej:

·      deweloperom aplikacji (obecni usługodawcy: Takasaki Kyodo Computing Centre)

·      hostingodawcom IT (obecny usługodawca: Microsoft Corporation za pośrednictwem platformy Microsoft Azure)

·      usługodawcom IT (obecny usługodawca: Takasaki Kyodo Computing)

·      doradcom zawodowym (obecny usługodawca: różne kancelarie prawne, w tym spółka Shoosmiths LLP w Wielkiej Brytanii)

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza EOG

Dane osobowe przetwarzane przez Aplikację są przechowywane w państwie na terytorium EOG, jednak w celach wskazanych powyżej Spółka będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika do firm spoza EOG. W takich przypadkach Spółka może stosować standardowe klauzule umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Spółka może również przekazywać dane osobowe Użytkownika do firm w Stanach Zjednoczonych, które uczestniczą w unijno-amerykańskim programie „Tarcza prywatności” lub które wdrożyły wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych zatwierdzone przez unijne organy ochrony danych. Jeśli Użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji na ten temat, w tym otrzymać egzemplarz dokumentów wykorzystywanych do ochrony jego danych, powinien skontaktować się ze Spółką na dane podane w części „Kontakt ze Spółką” poniżej.

(d)   Przekazywanie danych osobowych innym organizacjom

·      Spółka przekazuje dane osobowe stronom trzecim, jeśli ma obowiązek ujawnić dane osobowe Użytkownika w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub jeśli uzna to za konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Honda, jej klientów lub innych osób.

·      Spółka może przekazać dane osobowe Użytkownika organom rządowym i/lub organom ścigania, jeśli jest to wymagane prawem lub niezbędne w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

·      Spółka może przekazać dane osobowe Użytkownika potencjalnym lub faktycznym kupującym, w przypadku gdy Honda lub inny podmiot z grupy Honda sprzeda swoje przedsiębiorstwo lub aktywa obejmujące dane osobowe.

Możliwości wyboru i prawa Użytkownika

(a)    Ogólne prawa i możliwości wyboru dla Użytkownika

·         Użytkownik ma prawo uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych (które to zadanie spełnia niniejsza polityka prywatności), zażądać od firmy Honda przekazania kopii swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jak również otrzymania swoich danych osobowych w uporządkowanym, możliwym do odczytu maszynowego formacie.

·         W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w szczególności w przypadku, gdy Spółka nie musi przetwarzać tych danych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych).

·         Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli Użytkownik wycofa swą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Honda, nie będzie miało to wpływu na dane, które zostały przetworzone do momentu wycofania zgody.

Takie prawa mogą być ograniczone np. w przypadku, gdy spełnienie żądania Użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli Użytkownik żąda usunięcia danych, które Spółka ma obowiązek przechowywać z mocy prawa lub ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy.

(b)   Prawa Użytkownika i możliwość wyboru w zakresie marketingu bezpośredniego

Firma Honda umożliwi Użytkownikowi zapisanie się (wyrażenie zgody) na otrzymywanie wiadomości marketingowych w Aplikacji.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Spółka przesyłała mu wiadomości marketingowe za pośrednictwem Aplikacji, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej opcji:

·         zmieniając ustawienia prywatności w Aplikacji lub

·         pisząc do Spółki na adres: mii-monitor@honda-eu.com

(c)    Prawo Użytkownika do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi związanej z ochroną swoich danych osobowych do organu nadzorczego. Organ nadzorczy może znajdować się w miejscu zamieszkania Użytkownika, jego miejscu pracy lub w miejscu, gdzie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

Zachowanie danych

Honda zachowa dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy zgodnie z obowiązującym prawem, w celu świadczenia usług na żądanie Użytkownika lub w celu wywiązania się ze swoich obowiązków prawnych. Na koniec tego okresu, a w każdym przypadku w ciągu 2 lat od ostatniego użycia Aplikacji przez Użytkownika, Spółka podejmie kroki w celu usunięcia danych osobowych lub przechowywania ich w formie, która nie będzie pozwalać na ustalenie tożsamości Użytkownika.

‎Łącza do zewnętrznych stron internetowych

Na witrynie internetowej Spółki mogą znajdować się łącza przekierowujące do witryn lub z witryn sieci partnerskich Spółki, reklamodawców lub innych podmiotów z grupy Honda. Firma Honda nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na witrynach powiązanych z jej witryną. Odwiedzając witrynę strony trzeciej, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z takiej strony.

Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Data aktualizacji polityki umieszczona u góry dokumentu będzie odpowiednio zmieniana. Spółka zachęca Użytkownika do zapoznania się ze zmianami do polityki prywatności, które będą dostępne w Aplikacji. W niektórych sytuacjach wymaganych obowiązującym prawem Spółka może aktywnie informować Użytkownika o konkretnych czynnościach przetwarzania danych lub istotnych zmianach wprowadzonych do niniejszej polityki prywatności.

Kontakt ze Spółką

Aplikacja jest obsługiwana przez firmę Honda Motor Europe Limited (numer rejestrowy spółki: 857969), która jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Aplikacji. Siedziba spółki mieści się pod adresem: Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mii-monitor@honda-eu.com Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych, należy napisać na adres DPO@honda-eu.com.