Niebo Honda — sprawy społeczne

Wkład w rozwój społeczeństwa i udział w życiu lokalnych społeczności

Honda uczestniczy w różnych inicjatywach społecznych i lokalnych w całej Europie, wspólnie z ludźmi przeżywając codzienne radości. Dzięki temu jesteśmy firmą, którą ludzie chcą widzieć obok siebie. 

Nasza fundamentalna zasada „szacunku dla każdej osoby” pozwala nam wnosić pozytywny wkład w życie najbliższych mieszkańców i społeczeństwa ogółem oraz podnosić jakość życia.

Cztery filary prospołecznej działalności Hondy

Nasza praktyczna działalność prospołeczna jest realizowana w czterech filarach: edukacja i lokalne społeczności, różnorodność i włączenie społeczne, bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska naturalnego. Skuteczność programów analizujemy względem Celów Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. 

Więcej informacji o Hondzie i Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Ikona funduszu Hondy wspierającego naukę rugby

Rugby Legacy Fund

Wspólnie z brytyjską gazetą powołaliśmy fundusz Telegraph Honda Rugby Legacy Fund — oddolny program dofinansowania dla 15 drużyn, który ma zachęcać dziewczęta i kobiety do zainteresowania się rugby. Kluby mogą przeznaczyć środki z funduszu na żeńskie sekcje rugby. Dodatkowo jeden szczęśliwy zespół otrzyma pokrycie kosztów specjalnego obozu treningowego rugby dla dziewcząt.

Ikona funduszu Hondy wspierającego naukę rugby

Budowanie różnorodnego i otwartego miejsca pracy

Wierzymy, że otwarte miejsce pracy, w którym wszyscy są traktowani jednakowo, ma kluczowe znaczenie dla pełnego rozwinięcia indywidualnych kompetencji zawodowych i godnego życia ogółem. A szczęśliwi i zadowoleni pracownicy są bezcenni dla organizacji.

Dlatego tak dużą wagę przykładamy do kwestii różnorodności i włączenia społecznego oraz staramy się pozyskiwać osoby reprezentujące różne kultury, pochodzenie społeczne, grupy etniczne i przekonania. Szanujemy indywidualne różnice i propagujemy równe szanse dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, wiek, orientację seksualną, wyznanie, narodowość, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz status społeczny lub ekonomiczny.

Ikona funduszu Hondy wspierającego naukę rugby

Fundusz wsparcia po powodzi w dolinie rzeki Ahr

Ważnymi przejawami naszej społecznej odpowiedzialności są działania na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Obejmuje to również wspieranie lokalnych społeczności, gdy różne katastrofy uderzają w życie i majątek ludzi oraz newralgiczną infrastrukturę.

W reakcji na gwałtowną powódź, jaka nawiedziła dolinę rzeki Ahr w Niemczech w sierpniu 2021 roku, Honda zorganizowała natychmiastową pomoc dla służb ratowniczych, dostarczając cztery specjalistyczne zaawansowane agregaty prądotwórcze w celu zapewnienia awaryjnych dostaw prądu mieszkańcom regionu dotkniętym tragedią. 

Dowiedz się więcej
Ikona funduszu Hondy wspierającego naukę rugby

Energia odnawialna z korzyścią dla klimatu

W Hondzie wiemy, że aktywne działanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska to nasz społeczny obowiązek oraz ważna droga budowania lepszej przyszłości, w której każdy może realizować swoje marzenia.

W naszym zakładzie produkcyjnym we Włoszech zbudowaliśmy minifarmę fotowoltaiczną. Niedawno jej moc rozbudowano do 1,2 MW, dzięki czemu to odnawialne źródło energii pokrywa 21% zapotrzebowania obiektu na prąd.

Dowiedz się więcej

Działania Hondy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w Europie

W ramach realizacji programu „2030 Vision” będziemy dostarczać konsumentom wysokiej jakości produkty, które spełniają ich różnorodne potrzeby oraz szersze oczekiwania społeczne.

Dzięki inicjatywom w Wielkiej Brytanii i Europie już teraz znacząco poprawiamy jakość życia wielu ludzi. Więcej szczegółowych informacji o naszych działaniach zawiera Europejski raport środowiskowy za rok 2022.

Europejski raport środowiskowy za rok 2022 (PDF)