Honda Leasing Car Plan

Honda Financial Services logo

Honda Leasing Car Plan

Leasing operacyjny jest umową, której przedmiot jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy i przez niego amortyzowany.

Przedsiębiorca ma prawo zaliczania wszelkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełnione są także inne warunki określone przepisami prawa podatkowego.

Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach.

Close

Prawo własności przedmiotu leasingu należy do leasingodawcy

Leasingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie.

Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną. Warunkiem jest uregulowanie przez leasingobiorcę wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy

Czas trwania umowy

W Honda Financial Services czas trwania umowy leasingu określa leasingobiorca

Im dłuższy jest okres, na jaki zawiera się umowę, tym niższa miesięczna rata czynszu.

W HFS umowy zawierane są na okres nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 9 lat.

Czas trwania umowy zależy od klasy i rodzaju sprzętu.

W przypadku leasingu operacyjnego czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy).

Czynsze leasingu, podobnie jak raty kredytu opłaca się co miesiąc

Termin płatności czynszów leasingu jest dochowany, jeżeli płatność dotrze na rachunek leasingodawcy najpóźniej w dniu określonym w umowie.

W przeciwnym wypadku następuje opóźnienie, za które leasingodawcy przysługują odsetki.

Najwygodniejszą metodą jest dokonywanie przelewów z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas faktycznego przepływu pieniędzy

Depozyt gwarancyjny


Depozyt gwarancyjny służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy.

Depozyt gwarancyjny wpłacany jest przez leasingobiorcę z ostatnim czynszem leasingu, wraz z udziałem własnym lub w rozbiciu na poszczególne czynsze leasingu.

Wysokość  depozytu ustalana jest przy zawieraniu umowy leasingu.

Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, dlatego nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy, kwota depozytu przeznaczana jest na poczet ceny nabycia.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pojazdu pokrywa leasingobiorca

W przypadku skorzystania z ubezpieczenia Honda Finacial Services przedsiębiorca może wliczyć składki w czynsze leasingu.

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru ubezpieczenia pojazdu od wartości netto lub brutto.

Ubezpieczenia HFS zapewniają ochronę w wielu wariantach: komunikacyjne, GAP, assistance, majątkowe, prawne, turystyczne.

Choose the right product

Wybierz odpowiedni produkt

Sprawdź nasze inne produkty finansowe, aby upewnić się, że wybierzesz produkt, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a następnie skontaktuj się z lokalnym dealerem Hondy, aby uzyskać więcej informacji lub spersonalizowaną wycenę.

Electric range

Szybki kalkulator finansowy

Odkryj najnowsze oferty finansowe naszych nowych samochodów. Wystarczy wybrać wysokość miesięcznej raty, wysokość wpłaty własnej i okres obowiązywania umowy, by rozpocząć wyszukiwanie najlepszych ofert zakupu Twojej nowej Hondy.