My Honda+ Connected Car — Polityka Prywatności

My Honda+ Connected Car — Polityka Prywatności

Firma Honda Motor Europe Limited („ Honda”) dba o ochronę prywatności użytkowników i przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych (w tym Ustawy ochronie danych osobowych z 2018 roku oraz przepisów dotyczących marketingu i plików cookie, wraz z towarzyszącymi im wytycznymi). („Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych”).

Niniejsza Polityka dotyczy sposobu postępowania z danymi osobowymi właścicieli Samochodu („Samochód Honda” lub „Samochód”), użytkowników naszych usług Connected Car Services („CCS”) oraz użytkowników aplikacji mobilnej My Honda+ („Aplikacja”), niezależnie od tego, czy Użytkownik jest głównym posiadaczem konta („Użytkownik główny ”), czy też Użytkownik Główny udostępnił swoje konto („Zaproszony Użytkownik”).

Jeśli Użytkownik jest właścicielem lub potencjalnym właścicielem samochodu Honda, odwiedzającym naszą stronę internetową, odwiedzającym ASO lub pobrał albo użył jednej z naszych innych aplikacji, powinien zapoznać się z naszą ogólną Polityką prywatności.  Osoby ubiegające się o pracę w firmie Honda powinny zapoznać się z Polityką prywatności dotyczącą osób ubiegających się o pracę.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy gromadzone informacje na temat Użytkownika (w tym dane osobowe), jak Użytkownik może korzystać ze swoich praw w odniesieniu do tych informacji oraz jakie procedury stosujemy, aby chronić jego prywatność. Niniejsze zasady stanowią uzupełnienie wszelkich innych informacji o przetwarzaniu lub prywatności, które mogą być udostępniane Użytkownikowi (w tym Polityka prywatności). W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki, sposobu postępowania z danymi osobowymi Użytkownika lub zmiany tych informacji w dowolnym momencie prosimy o kontakt mailowy pod adresem DPMPolska@honda-eu.com lub daneosobowe@honda-eu.comlub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 545 7 999...

Nasze Usługi CCS i Aplikacja (na potrzeby niniejszej Polityki nazywane łącznie „Usługami”) są dostarczane przez firmę Honda Motor Europe Limited (numer firmy 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglia, RG12 1HL), prowadzącą działalność w Polsce poprzez Honda Motor Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433332, NIP: 1080013487, REGON: 146295396 (dalej jako „Honda” lub „my ” i „nas”). Aby spełnić wymogi Przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, pełnimy rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w celach określonych poniżej i jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę.

Gromadzimy dane dotyczące sposobu korzystania z Usług CCS i Aplikacji przez Użytkownika do celów analitycznych (co szczegółowo opisano poniżej) za pomocą rozwiązań Google Analytics i Application Insights.

Zmiany wprowadzone w niniejszej Polityce

Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszej Polityce w przyszłości będą publikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach Użytkownik będzie powiadamiany pocztą e-mail i/lub w powiadomieniu na wyświetlaczu samochodu lub w komunikacie w aplikacji. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić, czy wprowadzono aktualizacje lub zmiany w niniejszej Polityce.

Przetwarzanie danych Użytkownika przez strony trzecie

Uwaga: niniejsza Polityka nie obejmuje stron internetowych, aplikacji ani portali innych firm, z którymi możemy połączyć nasze Usługi, i nie obejmuje żadnych usług oferowanych przez innych dostawców. W takim przypadku mają zastosowanie polityki prywatności poszczególnych dostawców lub stron internetowych.

Zalecamy sprawdzenie polityki obowiązującej u każdego dostawcy i skontaktowanie się z nim w przypadku wątpliwości lub pytań. Wszyscy dostawcy innych usług, tacy jak ubezpieczyciele, dostawcy usług w zakresie usuwania awarii, służby ratownicze (odbierające połączenia elektroniczne w nagłych wypadkach, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi samochodu), dostawcy pakietów danych, dostawcy usług dostępu do sieci Wi-Fi, dostawcy wiadomości online lub dostawcy mediów społecznościowych, map, tras podróży lub muzyki w samochodzie, będą również pełnili samodzielnie funkcję „administratora danych” przetwarzanych w ramach świadczonych przez nich usług. Użytkownik może bezpośrednio uzyskać dostęp do zasad ochrony prywatności tych dostawców.

W ramach dostarczania Usług CCS udostępnimy dane firmie SoundHound (która zapewnia usługę Osobistego asystenta Hondy) i Worldline (która przetwarza płatności w naszym imieniu). Zarówno firma SoundHound, jak i firma Worldline przetwarzają dane w naszym imieniu, pełniąc rolę podmiotów przetwarzających dane, ale mogą również przetwarzać dane dotyczące Użytkownika do własnych celów jako niezależne podmioty (w takiej sytuacji będą samodzielnymi administratorami danych osobowych). Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności, aby dowiedzieć się, jak podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób niezależny od nas. Polityki powyższych firm można znaleźć tutaj:

SoundHound — https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Przekazywanie informacji na temat gości naszej firmie

Jeśli Użytkownik zaprosi inną osobę w ramach Usług CCS, Zaproszony Użytkownik otrzyma kopię niniejszej Polityki podczas procesu rejestracji.

Natomiast jeśli Użytkownik przekazuje lub umożliwia przekazywanie informacji na temat gości, którzy nie są Zaproszonymi Użytkownikami (np. pasażerowie lub inny kierowca), osoby takie powinny zapoznać się z treścią niniejszej Polityki. Takie osoby muszą również wyrazić zgodę na przekazywanie nam swoich danych osobowych. W przeciwnym razie Honda nie będzie aktywnie gromadzić danych osobowych innych gości (np. pasażerów lub innych kierowców).

Informacje dostępne dla innych osób

Informacje dostępne w Aplikacji

Należy pamiętać, że informacje udostępniane za pośrednictwem Usług CCS będą dostępne dla innych użytkowników korzystających z tego samego konta. Na przykład Zaproszeni użytkownicy mogą przeglądać historię podróży samochodu Honda, która zawiera informacje o podróżach odbytych przez Użytkownika głównego, i odwrotnie.

Udostępnianie danych można wyłączyć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia w Aplikacji. Nie będzie można korzystać z Usług CCS, gdy udostępnianie danych jest wyłączone. Wyłączenie udostępniania danych spowoduje wstrzymanie gromadzenia wszystkich danych.

Informacje dostępne w samochodzie Honda

Informacje dostępne za pośrednictwem Usług CCS będą również widoczne dla każdej osoby, która ma dostęp do pojazdu. W przypadku sprzedaży/przeniesienia własności samochodu marki Honda na stronę trzecią należy pamiętać o usunięciu samochodu z garażu w Aplikacji, aby rozpocząć proces wyrejestrowania. Spowoduje to usunięcie danych CCS z modułu sterującego układu telematyki samochodu, w związku z czym dane nie będą już dostępne w samochodzie.

Aby proces ten był skuteczny, samochód Honda musi być wystarczająco naładowany i nawiązać łączność z siecią komórkową.

Należy również pamiętać, że proces wyrejestrowania może potrwać do 24 godzin w standardowych warunkach sieciowych. Warunki wymagane do wyrejestrowania znajdują się w klauzuli 18 Warunków świadczenia usług łączności Honda.

Informacje, które gromadzimy, i sposób, w jaki z nich korzystamy

Zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mamy obowiązek wyjaśnić, jakie dane osobowe zbieramy od Użytkownika, jak i dlaczego wykorzystujemy te dane („działanie związane z przetwarzaniem”) oraz jak długo je przechowujemy. Musimy również mieć „podstawę prawną”, w oparciu o którą przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika. Zostało to podsumowane w poniższej tabeli.

W odniesieniu do przechowywania danych osobowych Użytkownika, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, zachowujemy, a następnie usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe Użytkownika zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji „Przechowywanie danych osobowych”.

Przetwarzanie danych: dlaczego wykorzystujemy informacje o Użytkowniku?

Jakie informacje są gromadzone?

Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych

Skąd pochodzą informacje?

Określone okresy przechowywania

Aplikacja mobilna My Honda Plus

Konfiguracja konta Honda i zarządzanie nim, w tym wysyłanie powiadomień serwisowych.

Kraj

Język

Adres e-mail

Adres (łącznie z kodem pocztowym)

Numer telefonu komórkowego

Hasło

Identyfikator Honda, który jest unikalnym identyfikatorem wygenerowanym dla każdego posiadacza konta Honda podczas procesu rejestracji

Identyfikator urządzenia, który będzie połączony z identyfikatorem Honda i który umożliwia zalogowanie się za pomocą funkcji identyfikatora dotykowego, poleceń głosowych lub rozpoznawania twarzy w telefonie. Nie przetwarzamy danych biometrycznych, które pozostają w urządzeniu.

Preferencje ustawione w Aplikacji

Podjęcie kroków na żądanie Użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Niepodanie tych informacji będzie skutkowało brakiem możliwości założenia konta Honda.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wykracza poza działania niezbędne do realizacji warunków umowy, przetwarzanie danych jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy zagwarantować odpowiednią obsługę klienta i funkcje zapewniające bezpieczeństwo konta (art. 6 ust. 1 p. f RODO).

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Ochrona konta MyHonda+ przed nieautoryzowanym dostępem, w tym poprzez wdrożenie wielopoziomowego uwierzytelniania, gdy dostęp do konta uzyskuje się za pomocą innego urządzenia (lub jeżeli telefon Użytkownika zostanie zgubiony lub ukradziony)

 

Identyfikator urządzenia

Identyfikator Hondy

Autoryzacja dodatkowego urządzenia

Jeżeli telefon Użytkownika zostanie zgubiony lub ukradziony – żądanie Użytkownika dostępu do twojego konta z innego urządzenia (może to wymagać zgłoszenia u dealera – w takim przypadku dealer skontaktuje się z nami jako podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych)

Adres e-mail

Kod autoryzacyjny

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy zapewnić bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 p. f RODO)

 

 

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

Z telefonu komórkowego Użytkownika

Jeżeli będzie wymagany kod autoryzacyjny, zostanie wygenerowany przez Hondę

 

Kod autoryzacyjny wygenerowany przez Hondę będzie ważny tylko do jednokrotnego użytku i nie będzie dłużej przechowywany przez Hondę

Przeprowadzanie analizy w celu ulepszenia Aplikacji .

Usługi analityczne są świadczone przez naszego dostawcę usług e3 Media Limited (o nazwie handlowej Great State), pełniącego rolę naszego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Informacje dotyczące urządzenia, takie jak identyfikator urządzenia, typ i model urządzenia oraz jego system operacyjny

Informacje dotyczące połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP

Informacje o konfiguracji urządzenia, takie jak rozdzielczość ekranu, strefa czasowa i ustawienia języka

Informacje o sposobie korzystania z Aplikacji, odwiedzanych sekcjach Aplikacji, sposobie uzyskiwania do nich dostępu, funkcjach używanych w większym lub mniejszym stopniu niż inne, a także o sposobie interakcji z różnymi sekcjami Aplikacji

Informacje o godzinach korzystania z Aplikacji, częstotliwości korzystania z niej oraz ilości czasu spędzanego w różnych sekcjach Aplikacji

Informacje o miejscu, z którego uzyskiwany jest dostęp do Aplikacji

Informacje o języku, w którym Aplikacja jest przeglądana

Wersja używanej Aplikacji

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy opracowywać i ulepszać nasze produkty i usługi (art. 6 ust. 1 p. f RODO).

 

 

Te informacje są generowane podczas korzystania z Aplikacji i przesyłane do nas poprzez Aplikację.

 

 

Usługi Connected Car Services

Konfiguracja konta CCS i zarządzanie nim, w tym wysyłanie powiadomień serwisowych.

Obejmuje to zidentyfikowanie kraju, w którym samochód jest zarejestrowany, w celu określenia dostępnych w tym kraju Usług CCS oraz odpowiednich wymogów prawnych dotyczących Usług CCS (oraz w celu zapewnienia zgodności oferowanych Usług CCS z tymi przepisami).

Oprócz informacji przetwarzanych w celu utworzenia konta Honda i zarządzania nim (opisanych powyżej) przetwarzamy następujące informacje na potrzeby świadczenia Usług CCS:

Tytuł, imię i nazwisko użytkownika

Numer telefonu

Pełny adres pocztowy, dane samochodu Honda zebrane podczas procesu rejestracji, np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Wybór pakietu Usług CCS

Preferencje, w tym strefa czasowa

W przypadku Użytkowników głównych informacje na temat Zaproszonych użytkowników

W przypadku Zaproszonych użytkowników informacje na temat Użytkownika głównego

Nazwa samochodu

Jeśli Użytkownik znajduje się we Włoszech, potrzebny będzie także jego numer podatnika

Podjęcie kroków na żądanie Użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Informacje te są również potrzebne do zapewnienia zgodności Usług z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Niepodanie tych informacji będzie skutkowało brakiem możliwości założenia konta Honda.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wykracza poza działania niezbędne do realizacji warunków umowy lub zapewnienia zgodności z przepisami, przetwarzanie danych jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy zagwarantować właściwą obsługę klienta i funkcje odpowiadające za bezpieczeństwo konta (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Sparowanie samochodu Honda i zweryfikowanie uprawnień do Usług CCS jako Użytkownika głównego przed dostarczeniem Usług CCS, okresowo i po odnowieniu subskrypcji Usług CCS.

VIN

Kod PIN wygenerowany przez firmę Honda

Numer i status karty eSIM

 

Podjęcie kroków na żądanie Użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Niepodanie tych informacji będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z naszych Usług.

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

Kod PIN staje się nieaktualny po krótkim czasie, dlatego jest usuwany niezwłocznie po jego wygenerowaniu.

 

Nawiązanie połączenia z siecią komórkową przez samochód Honda umożliwia korzystanie z Usług CCS.

 

My i firma AT&T (pełniąca rolę naszego podmiotu przetwarzającego dane) przetwarzamy następujące dane:

VIN

Numer eSIM

Kraj rejestracji samochodu

Lokalizacja

Podjęcie kroków na żądanie Użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Bez przetworzenia tych danych niestety nie będziemy mogli świadczyć Usług CCS.

Z samochodu

Firma AT&T będzie przetwarzać te dane tak długo, jak karta eSIM będzie ustawiona w trybie normalnym.

Świadczenie Usług CCS (wymienionych poniżej), w tym wysyłanie alertów.

Wirtualna deska rozdzielcza

Wiadomości My Honda+

Status ładowania akumulatorów

Poziom naładowania akumulatorów

Zdalne blokowanie drzwi

Zdalne odblokowywanie drzwi

Zdalny sygnał dźwiękowy

Zdalne sterowanie klimatyzacją

Programowanie klimatyzacji

Zdalne ładowanie

Programowanie ładowania

Ustawienie maksymalnego poziomu ładowania

Zaplanuj trasę

Historia podróży

Lokalizowanie samochodu

Prześlij cel podróży

Pomoc drogowa Honda Assistance

Geofencing

Udostępnij kluczyk (HDK)

Uruchom samochód (HDK)

Odblokuj i zablokuj drzwi (HDK)

Zamknij okna (HDK)

Otwórz klapę gniazda ładowania (HDK)

Powiadomienia cyfrowego kluczyka (HDK)

 

VIN

Identyfikator urządzenia mobilnego

Numer telefonu

Imię i nazwisko

Systemy ID Hondy

Preferencje dotyczące wyboru języka oraz informacja o kraju rejestracji

Kod modelu pojazdu, rok modelowy pojazdu

Lokalizacja GPS pojazdu i kierunek podróży

Data i czas dowolnych awarii

Instrukcje dla Użytkownika, np. dotyczące klaksonu samochodu, zaimplementowania geofencingu, zablokowania samochodu

Stan samochodu, np. stan blokady drzwi, otwarte szyby, temperatura w samochodzie, poziom paliwa, prędkość, przebieg, stan naładowania, niezależnie od tego, czy drzwi są zamknięte lub zablokowane, czy maska samochodu jest zamknięta, jaki jest stan świateł samochodu, a jeśli samochód ma napęd elektryczny, czy jest podłączony i czy się ładuje

Informacje o stylu jazdy, takie jak przyspieszenie, hamowanie i prędkość jazdy

Preferencje ustawione w odniesieniu do Usług CCS i alertów

Dane diagnostyczne pojazdu, takie jak ciśnienie w oponach, płyn hamulcowy i usterki,  przebieg pozostały do kolejnego ładowania, pozostały okres eksploatacji oleju silnikowego, stan silnika, zapalenie się kontrolek ostrzegawczych lub wyświetlenie komunikatów, np. kodów usterek.

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

 

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

Z samochodu (przez TCU — moduł sterujący układem telematyki)

 

Śledzenie samochodu Honda w celu świadczenia następujących usług:

Śledzenie skradzionego pojazdu

Lokalizowanie samochodu

Historia podróży

Usługa geofencing

Pomoc Drogowa Honda Assistance

 

Dane dotyczące lokalizacji

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

 

Z modułu GPS samochodu (poprzez TCU)

 

 

Dane dotyczące lokalizacji są przechowywane przez okres 90 dni, jeśli Użytkownik wykupił subskrypcję usługi rejestrowania historii podróży. W przeciwnym razie są one nieustannie nadpisywane.

Dane dotyczące lokalizacji, przetwarzane w celu zapewnienia usługi pomocy drogowej, są przetwarzane przez okres subskrypcji.

Parametry geofencingu, ustawione przez Użytkownika, są przetwarzane tylko do momentu usunięcia tych parametrów lub wygaśnięcia subskrypcji Usług CCS (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Umożliwienie przeniesienia centrum aplikacji do systemu audio innego samochodu

My i firma Digitalist (pełniąca rolę naszego podmiotu przetwarzającego dane) przetwarzamy następujące dane:

VIN

Identyfikator klienta

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. p. b RODO).

Z samochodu

Identyfikator klienta jest generowany przez nas

Firma Digitalist zachowa te dane tylko przez aktywny okres korzystania z usługi.

Konfiguracja i zapewnienie usługi cyfrowego kluczyka Hondy (HDK)

Identyfikator urządzenia mobilnego

Kod cyfrowego kluczyka

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Identyfikator urządzenia mobilnego jest udostępniany przez Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

 

Połączenie usługi elektronicznej kontroli stanu pojazdu („EVHC”) z Usługami CCS, aby otrzymywać raporty EVHC i przypomnienia za pośrednictwem Usług CCS

My i firma Snap-On (pełniąca rolę naszego podmiotu przetwarzającego dane) przetwarzamy następujące dane:

VIN

Numer rejestracyjny samochodu

Systemy ID Hondy

Dane dostarczane przez ASO Honda w odniesieniu do wykonywanych prac, takich jak świadczone usługi, wyniki kontroli/pracy, usługi wymagane przez samochód i kiedy, a także filmy wideo przedstawiające problemy związane z samochodem

Raporty EVHC (zawierające informacje dostarczone przez ASO)

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

ASO, w których serwisowany jest samochód

Oprócz numeru VIN i numeru rejestracyjnego pojazdu informacje dostarczane przez ASO, w tym raporty EVHC, są przechowywane przez okres do 6 lat.

Przeprowadzanie analiz w celu:

Utrzymania i zapewnienia jakości naszych produktów i usług, w tym produkowanych przez nas samochodów i Usług CCS

Ulepszania i opracowywania lepszych produktów i usług

Zrozumienia (i dostarczenia informacji na ten temat) sposobów efektywniejszego korzystania z samochodu

Dane podróży, takie jak dziennik jazdy

Dane dotyczące stanu, takie jak stan kontrolki sygnalizującej usterkę (wł./wył.), ostrzeżenia o problemach z pojazdem widoczne na desce rozdzielczej oraz dostępne usługi zdalne 

Dane dotyczące zdarzeń, takie jak żądania CCS i błędy związane z takimi żądaniami, a także powiadomienia z pojazdów, takie jak alert bezpieczeństwa

Dane pojazdu, takie jak dane zebrane przez czujniki w pojeździe (np. informacje o hamowaniu, akumulatorze, stanie opon), historia kodów diagnostycznych i zmienne dane pojazdu (tj. informacje o lokalizacji i prędkości pojazdu w określonych momentach)

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy opracowywać i ulepszać nasze produkty i usługi, a także zwiększać zadowolenie Użytkownika (art. 6 ust. 1 p. f RODO).

 

Informacje te są generowane podczas korzystania z Usług CCS.

 

 

W celu poinformowania o wykryciu (w toku przeprowadzania analizy opisanej w wierszu powyżej, której możemy dokonywać od czasu do czasu, ale nie stale) niższej niż optymalna wydajności akumulatora pojazdu

 

Dane kontaktowe użytkownika

Będziemy kontaktować się z użytkownikiem w tej sprawie wyłącznie w przypadku:

 (i) udzielenia przez użytkownika zgody na takie działanie. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody lub wycofać ją w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia za pośrednictwem preferencji dot. kontaktu w Aplikacji (dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 p. a RODO);

lub

(ii) w  przypadku w wykrycia w toku powyższej analizy usterki, mogącej narazić użytkownika na niebezpieczeństwo (dane będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 p. f RODO).

Od użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Osobisty asystent Hondy

Zapewnienie usługi Osobistego asystenta Hondy

 

Oprócz informacji, które są bezpośrednio przekazywane za pomocą funkcji pomocy głosowej pojazdu, a mianowicie poleceń głosowych, firma SoundHound przetwarza w naszym imieniu następujące dane, pełniąc rolę podmiotu przetwarzającego dane:

lokalizacja pojazdu;

VIN

informacje z nawigacji;

informacje o wyświetlaniu, takie jak zawartość wyświetlana na ekranie (w celu wykonania polecenia głosowego), umożliwiające zastosowanie polecenia głosowego;

informacje o muzyce w urządzeniach podłączonych do wyświetlacza;

informacje o kontaktach w urządzeniach podłączonych do wyświetlacza;

informacje o aplikacji Honda Personal Assistant, takie jak dane identyfikacyjne i ustawienia języka;

interpretacja polecenia;

treść ostatniej odpowiedzi.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

 

Informacje te są generowane po wydaniu polecenia do Osobistego asystenta Hondy i przesyłane bezpośrednio do firmy SoundHound.

Po upływie 1 sekundy od zakończenia mówienia nagrywanie poleceń głosowych zostanie zatrzymane.

Firma Honda usuwa te dane po każdym włączeniu zapłonu lub po 3 miesiącach od momentu ich zebrania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), chyba że wyrazisz zgodę na przechowywanie tych danych w calach analitycznych.

W celach analitycznych służących do polepszania usługi Osobistego asystenta Hondy

Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Honda oraz SoundHound będziemy w tym celu przetwarzać dane określone w wierszu powyżej.

Firma SoundHound będzie przetwarzać te dane jako podmiot przetwarzający Hondy, a także jako niezależny administrator w celu konserwacji i ulepszania swoich usług (w tym audio i rozpoznawania mowy).

W związku z tym, że firma SoundHound przetwarza te dane jako niezależny podmiot, należy zapoznać się z jej polityką prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://www.soundhound.com/en/privacy. Firma SoundHound może od czasu do czasu aktualizować tę politykę.

 

Zgoda użytkownika (poprzez wybranie odpowiedniej opcji w momencie rejestracji lub później poprzez zmianę ustawień w Aplikacji).

Użytkownik nie ma obowiązku wyrażania powyższej zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie będzie miała wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z Osobistego asystenta Hondy. Użytkownik będzie mieć możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili.

Jeżeli w ustawieniach Aplikacji Użytkownik nie będzie miał możliwości udzielenia lub cofnięcia powyższej zgody, oznacza to, że dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu.

Informacje te są generowane kiedy Użytkownik wydaje komendę Osobistemu asystentowi Hondy i są przesyłane bezpośrednio do SoundHound.

będą przechowywać dane przetwarzane w tym celu przez maksymalnie 3 lata, tak długo jak Użytkownik będzie głównym użytkownikiem samochodu w tym okresie lub dopóki nie cofnie zgody (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

Po upływie powyższego kresu przechowywania danych, dane Użytkownika zostaną niezwłocznie usunięte (nie później niż w terminie 30 dni).

Powyższe nie ma wpływu na przechowywanie danych Użytkownika przez Hodnę (lub SoundHound jako podmiot przetwarzający na zlecenie Hondy), w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Osobistego asystenta Hondy (w sposób opisany w wierszu powyżej).

Ogólne

Przetwarzanie należnych nam płatności, w tym za pakiety subskrypcji Usług CCS.

Należne nam płatności są przetwarzane przez firmę Worldline, która przetwarza dane Użytkownika jako niezależny administrator zgodnie z jej polityką prywatności (można ją znaleźć tutaj: https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf). Zalecamy zapoznanie się z polityką, która może być aktualizowana od czasu do czasu.

Dane przetwarzane przez firmę Worldline:

Dane karty płatniczej, czyli PAN, data ważności oraz imię i nazwisko posiadacza karty w przypadku transakcji CNP z wykorzystaniem karty

Informacje o transakcji, czyli data i godzina płatności, kwota, waluta, kod kategorii sprzedawcy (MCC) i kod autoryzacji płatności, adres użytkownika, język i numer NIP, jeżeli został podany w trakcie transakcji.

Adres (łącznie z kodem pocztowym)

Gdy firma Worldline będzie przetwarzała jakiekolwiek dane jako podmiot przetwarzający dane, wdrożymy odpowiednie klauzule umowne, zgodnie z wymogami prawa.

Dostawcy kart płatniczych, tacy jak VISA i Mastercard, jak również banki wydające karty, są również administratorami we własnym imieniu i będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności.

Podjęcie kroków na żądanie Użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Niepodanie tych informacji będzie skutkowało brakiem możliwości wykupienia pakietu subskrypcji Usług CCS.

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Należy pamiętać, że firma Worldline przechowuje te dane jako niezależny podmiot zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Wykrywanie i zapobieganie oszustwom

Odniesienie do transakcji płatniczej

Dane transakcji, czyli identyfikator klienta i adres IP klienta, imię i nazwisko klienta, adres klienta, waluta transakcji, NIP (jeżeli został przez klienta podany w trakcie transakcji), język

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy zapobiegać oszustwom i je wykrywać (art. 6 ust. 1 p. b RODO)

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

Od firmy Worldline

10 lat od daty transakcji.

Kontaktowanie się z Użytkownikiem (za pośrednictwem Aplikacji lub poczty elektronicznej) w celu przekazania informacji na temat Usług CCS lub aplikacji

Kontaktując się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystamy z następujących danych:

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, związanego ze świadczeniem Usług CCS i dostarczaniem Aplikacji

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawie produktów lub usług firmy Honda, konkursów, wyjątkowych ofert, biuletynów oraz ogólnych informacji marketingowych i reklamowych (cyfrowych i innych)

 

Preferencje marketingowe

Identyfikator urządzenia

 

Zgoda (poprzez wskazanie preferencji podczas rejestracji w Aplikacji). W dowolnym momencie można zmienić to ustawienie w centrum preferencji Aplikacji (art. 6 ust. 1 p. a RODO).

 

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

Okres trwania zgody. Przetwarzanie danych w tym celu jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia zgody na działania marketingowe (za pomocą ustawień preferencji marketingowych w Aplikacji).

Będziemy również nadal przetwarzać preferencje marketingowe Użytkownika, abyśmy mogli ich przestrzegać.

Prowadzenie badań rynku, w tym za pomocą ankiet, w celu ulepszenia naszych produktów i usług

Dane kontaktowe

Identyfikator urządzenia

Odpowiedzi Użytkownika na pytania dotyczące badań rynku

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, dzięki czemu możemy opracowywać i ulepszać nasze produkty i usługi (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Treści promocyjne zostaną uwzględnione w naszych materiałach dotyczących badań rynku wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

Od Użytkownika (za pośrednictwem Aplikacji)

 

Ustaliliśmy, działając w sposób uzasadniony i biorąc pod uwagę okoliczności, że możemy polegać na prawnie uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej, w oparciu o którą przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika w określonych okolicznościach (wskazaliśmy to powyżej i określiliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy). Podjęliśmy tę decyzję, wykonując test bilansujący mający na celu upewnienie się, że nasz prawnie uzasadniony interes nie narusza prawa do prywatności Użytkownika jako osoby fizycznej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących testu bilansującego, należy skontaktować się z nami.

Materiały marketingowe i promocyjne

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do dostarczania mu materiałów marketingowych i promocyjnych (zgodnie z powyższym opisem).

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie własnych materiałów marketingowych, chyba że Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Możemy jednak korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających dane w celu wysyłania materiałów marketingowych w naszym imieniu.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych i promocyjnych, zmieniając swoje preferencje marketingowe w Aplikacji.

Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie polityki, zasady oraz środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Stosujemy również odpowiednie procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Użytkownika i wszelkie stosowne organy nadzoru o naruszeniu bezpieczeństwa danych, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Jednakże Internet (w tym kanały mediów społecznościowych) i poczta e-mail nie są bezpieczne. Informacje mogą być przesyłane przez wiele krajów przed ich dostarczeniem, mogą zostać przejęte przez strony trzecie i nie zawsze dotrzeć do określonego odbiorcy — jest to charakterystyczne dla sieci/Internetu.

Użytkownik powinien chronić swoją nazwę użytkownika i hasło do Aplikacji i nie powinien ich udostępniać ani ujawniać nikomu.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach ochrony danych i urządzeń przed oszustwami, kradzieżami tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, można odwiedzić stronę www.getsafeonline.org. Program Get Safe Online jest wspierany przez rząd brytyjski i wiodące firmy.

Nasze Usługi CCS zostały opracowane w taki sposób, aby gromadzone dane osobowe były niezbędne do zapewnienia możliwie jak najlepszej obsługi. Wprowadzono odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione wyłącznie poniższym podmiotom:

·       firmy w naszej grupie;

·       Zaproszeni użytkownicy w przypadku Użytkownika głównego;

·       Użytkownik główny w przypadku Zaproszonego użytkownika.

·       Aplikacja jest dostarczana przez firmę e3 Media (o nazwie handlowej Great State);

·       korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług hostingu;

·       nasi doradcy zawodowi (w tym między innymi doradcy podatkowi, prawni lub inni doradcy korporacyjni, którzy świadczą nam profesjonalne usługi, specjaliści ds. korporacyjnych lub niewypłacalnych, a także potencjalni nabywcy lub sprzedawcy przedsiębiorstw lub aktywów);

·       inni dostawcy zewnętrzni, partnerzy biznesowi i podwykonawcy, z których usług korzystamy w zakresie administracji biznesowej, pomocy technicznej, przetwarzania danych, IT lub telekomunikacji (w szczególności IBM i AT&T Inc.);

·       zewnętrzni dostawcy, którzy świadczą nam usługi płatnicze. Obecnie jest to firma Worldline;

·       zewnętrzni dostawcy usług audio/głosowych (w szczególności SoundHound Inc.)

·       zewnętrzny dostawcy usług
wsparcia przez centrum obsługi telefonicznej (w szczególności Bosch Service Solutions S.A.U)

·       zewnętrzni dostawcy usług diagnostycznych, czyli firma Snap-On, która świadczy usługę elektronicznej kontroli stanu pojazdu;

·       zewnętrzni dostawcy świadczący usługę cyfrowej pomocy drogowej, czyli Bosch Service Solutions GmbH, którzy będą dzielić się danymi z podmiotami świadczącymi pomoc drogową, takimi jak AXA;

·       inni starannie wybrani dostawcy zewnętrzni, którzy wspierają nas w działaniach marketingowych, zarządzaniu relacjami z klientami, optymalizacji produktów i analizie danych, w tym:

o    Firmy e3 Media (o nazwie handlowej Great State) i IBM — współpracujemy z tymi dostawcami usług, aby lepiej zrozumieć nasze dane w kontekście całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy znaleźć informacje, które mają największe znaczenie dla naszej działalności i zrozumieć potrzeby naszych klientów. W ten sposób możemy zapewnić Użytkownikowi lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę;

o    Firma e3 Media Limited (o nazwie handlowej „Great State”) — korzystamy również z usługi firmy Great State w celu tworzenia i dostarczania Aplikacji, przeprowadzania analiz w celu ulepszenia Aplikacji oraz monitorowania i ulepszania komunikacji marketingowej

o    Firma IBM zapewnia infrastrukturę systemu, aby umożliwić pojazdom klientów komunikację z aplikacjami mobilnymi, usługami zarządzania tożsamością i usługami doradztwa w zakresie bezpieczeństwa.

o    Firma ICUC — korzystamy z usług firmy ICUC, aby przeprowadzać analizę liczby oglądanych filmów itp. w Discovery Feed, aby poprawić zawartość tego źródła

o    Firma Digitalilist Group Plc — korzystamy z usług firmy Digitalilist Group Plc, która dostarcza usługi audio dostępne w samochodzie

·       strony trzecie, które Użytkownik akceptuje (w tym między innymi dostawcy mediów społecznościowych i zewnętrzni dostawcy usług płatniczych);

·       służby ratownicze w przypadku sytuacji awaryjnej;

·       nasze organy regulacyjne, organy ścigania lub organy ds. zapobiegania oszustwom, a także nasi doradcy prawni, sądy, policja i wszelkie inne upoważnione organy, w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie wszelkich rzeczywistych lub domniemanych działań przestępczych albo innych kwestii regulacyjnych lub prawnych;

·       organy rządowe lub inne organy w Polsce i za granicą, takie jak organy odpowiedzialne za imigrację, kontrolę graniczną, bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu, na podstawie obowiązującego prawa; oraz

Dane osobowe Użytkownika zostaną ujawnione stronom trzecim:

·       gdy będziemy rozważać sprzedaż jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy dane osobowe Użytkownika potencjalnym nabywcom takiego przedsiębiorstwa lub aktywów;

·       jeśli my, lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa, zostaną przejęte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe naszych klientów będą jednym z przenoszonych aktywów;

·       gdy będziemy podmiotem w sprawie związanej z niewypłacalnością (np. postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne);

·       w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków, zasad lub wszelkich umów, które zawarliśmy z Użytkownikiem, lub które Użytkownik zawarł ze stroną trzecią za naszym pośrednictwem;

·       w celu ochrony naszych praw, własności, bezpieczeństwa lub praw naszych pracowników albo innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z HMRC, lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami; oraz

·       w przypadku zaistnienia obowiązku ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych lub zapobiegania oszustwom lub przestępstwom bądź ich wykrywania.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym zostały pierwotnie zebrane, w tym krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Indie, w celu świadczenia naszych usług. W tych krajach mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych, jak w kraju, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe krajom spoza EOG, możemy opierać nasze działania na decyzji Komisji Europejskiej (lub Sekretarza stanu w przypadku Wielkiej Brytanii) określającej, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony gwarantowany przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych (na przykład ustalenie odpowiedniego poziomu w zakresie przekazywania danych do naszej firmy matki z siedzibą w Japonii).

Alternatywnie możemy polegać na odpowiednich środkach bezpieczeństwa określonych przez prawo w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do kraju spoza EOG, na przykład poprzez uzgodnienie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Dodaliśmy takie standardowe klauzule do umowy z firmą IBM w Indiach, ponieważ firma IBM będzie częściowo przetwarzała dane w tym kraju. W sytuacjach, w których firma Bosch może zlecać część operacji przetwarzania danych podmiotom w Filipinach i Stanach Zjednoczonych, w relacjach z tymi podmiotami zostaną zawarte standardowe klauzule umowne zSoundHound, przetwarzającym dane związane z Osobistym asystentem Hondy w Stanah Zjednoczonych.

Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod tym adresem,

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je przetwarzamy. Gdy dane nie będą już potrzebne do tych celów, usuniemy je albo dokonamy ich anonimizacji, aby nie można było ich połączyć z Użytkownikiem.

W związku z tym, że każdy element danych może być wykorzystywany do wielu różnych celów, określenie odpowiedniego okresu przechowywania zależy od charakteru danych, powodu ich przetwarzania oraz prawnych i operacyjnych potrzeb ich przechowywania.

W powyższej tabeli wskazano określone okresy przechowywania. W przypadku, w którym w tabeli nie wskazano okresu przetwarzania danych, mają zastosowanie następujące zasady:

·       Dane konta i profilu (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kraj, język, informacje o subskrypcji i informacje marketingowe) będziemy przechowywać przez cały okres posiadania konta w naszej usłudze. Po usunięciu konta informacje o koncie i profilu zostaną usunięte w ciągu 24 godzin i nie będzie już można ich odzyskać.

·       Pozostałe dane będą na bieżąco usuwane lub anonimizowane do 90 dni po ich zebraniu. Oznacza to, że w dniu 91 będziemy usuwać lub anonimizować dane zebrane w dniu 1 w taki sposób, że nie będzie już można powiązać ich z Użytkownikiem, a w dniu 92 dane zebrane w dniu 2 zostaną usunięte lub zanonimozowane.

Jeśli przed upływem tego 90-dniowego okresu (i) Użytkownik skasuje swoje konto; (II) Użytkownik wyrejestruje samochód; lub (III) konto Użytkownika zostanie usunięte z powodu naruszenia warunków, dane te zostaną w krótkim czasie usunięte lub zanonimozowane.

Dane te obejmują:

o    dane pojazdu, na przykład zmienne dane samochodu (tj. informacje o lokalizacji i prędkości pojazdu w określonych momentach), dane z czujników samochodu i historię kodów DTC (diagnostyczny kod usterki);

o    dane dotyczące podróży klienta, na przykład dziennik jazdy samochodu;

o    dane o stanie pojazdu klienta, na przykład informacje o dostępnych usługach zdalnych oraz stan kontrolki sygnalizującej usterkę samochodu; oraz

o    dane dotyczące zdarzeń z udziałem klienta, na przykład żądania dotyczące Usług CCS, błędy związane z takimi żądaniami oraz powiadomienia z samochodu, takie jak alerty bezpieczeństwa.

Nie usuwamy numerów VIN, ponieważ są one używane do identyfikacji każdego samochodu, który wyprodukowaliśmy i są potrzebne do różnych celów, które nie są objęte niniejszą Polityką.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tych okresów przechowywania, należy wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. ochrony danych na adres DPMPolska@honda-eu.com lub daneosobowe@honda-eu.com

Prawa Użytkownika

Jako podmiot danych Użytkownik posiada następujące prawa wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Prawo

 

Opis

 

(1) Do otrzymywania informacji

Prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych, które posiadamy. Niniejsze zasady (wraz z Polityką prywatności określają sposób gromadzenia, magazynowania i przechowywania danych Użytkownika, sposób ich wykorzystania oraz powód ich gromadzenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji.

(2) Do uzyskania dostępu

Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika, które posiadamy.

(3) Do sprostowania

Prawo do żądania od nas poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na temat Użytkownika.

(4) Do usunięcia

 

Prawo do poproszenia nas o usunięcie danych osobowych Użytkownika, które posiadamy. Prawo to ma zastosowanie m.in. w następujących sytuacjach:

·       nie musimy już wykorzystywać danych osobowych, aby osiągnąć cel, do którego zostały zebrane;

·       Użytkownik wycofa zgodę w przypadku wykorzystywania jego danych osobowych w oparciu o jego zgodę; lub

·       Użytkownik sprzeciwi się sposobowi, w jaki przetwarzamy jego dane (zgodnie z Prawem 7 poniżej).

Należy pamiętać, że usunięcie danych z profilu i anonimizacja wszystkich danych pojazdu może być następstwem usunięcia konta.

Usunięcie danych pojazdu może również spowodować anonimizację wszystkich danych pojazdu (nie spowoduje to jednak usunięcia danych z profilu, ponieważ konto Honda będzie nadal dostępne).

(5) Do ograniczenia przetwarzania

 

W pewnych okolicznościach prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które posiadamy na temat Użytkownika. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

·       Użytkownik kwestionuje prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych;

·       gdy Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, ale wolałby, aby nasze przetwarzanie było ograniczone; lub

·       nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy, ale dane te są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Udostępnianie danych można wyłączyć w dowolnym momencie. Nie będzie można korzystać z Usług CCS, gdy udostępnianie danych jest wyłączone. Wyłączenie udostępniania danych spowoduje wstrzymanie gromadzenia wszystkich danych (z wyjątkiem danych przetwarzanych przez firmę AT&T dzięki połączeniu Użytkownika z siecią komórkową za pośrednictwem karty eSIM).

(6) Do przenoszenia danych

 

W pewnych okolicznościach prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji.

(7) Do sprzeciwu

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika, które posiadamy, gdy nasza podstawa prawna ma na celu realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(8) W odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

Prawo do niebycia podmiotem, na temat którego decyzje są podejmowane wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces, z uwzględnieniem profilowania, które wiąże się ze skutkami prawnymi dotyczącymi Użytkownika lub w podobny sposób wpływa na Użytkownika. Nie przeprowadzamy żadnego zautomatyzowanego przetwarzania danych, które powoduje takie skutki. Jednakże tworzymy profile Użytkowników, aby lepiej zrozumieć bazę klientów i zapewnić im usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz świadczone przez ekspertów.

(9) Do wycofania zgody

Prawo do wycofania zgody przez Użytkownika, gdy wykorzystujemy jego dane osobowe w oparciu o taką zgodę (na przykład w celu dostarczenia Użytkownikowi materiałów marketingowych). Należy pamiętać, że wycofanie zgody będzie dotyczyło wyłącznie przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Chętnie poznamy Państwa opinie na temat naszych usług i niniejszej Polityki. W przypadku pytań lub komentarzy albo chęci uzyskania szczegółowych informacji lub skorzystania z wymienionych powyżej praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres DPM-UK@honda-eu.com.

Aby otrzymać ten dokument w innym formacie (na przykład format audio, duży druk, alfabet Braille’a), należy skontaktować się z nami, korzystając z powyższych informacji.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Jeżeli jednak Użytkownik nie będzie zadowolony z naszej decyzji na temat wniosku dotyczącego jego praw lub obaw (lub niezależnie od złożenia takiego wniosku), ma on również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2020 r.