Usługi łączności Honda Warunki świadczenia usług

Usługi łączności Honda Warunki świadczenia usług („Warunki”)

Spis treści

1. Informacje na temat niniejszych Warunków
2. Kontakt
3. Usługi
4. Tworzenie Profilu
5. Aktywacja karty eSIM
6. Weryfikacja danych właściciela
7. Okresowa weryfikacja danych właściciela
8. Zaproszeni użytkownicy
9. Pakiety usług
10. Zawartość i korzystanie z Pakietów usług
11. Zamawianie Pakietów usług
12. Automatyczne odnawianie Pakietów usług
13. Anulowanie (odstąpienie od umowy) i zwrot kosztów Pakietów usług
14. Pakiety usług innych firm
15. Kraj pierwszej rejestracji
16. Dopuszczalne korzystanie z Usług
17. Gwarancja
18. Zmiana właściciela Pojazdu i dezaktywacja Usług
19. Zakończenie świadczenia Usług przez Hondę
20. Wypowiedzenie Usług przez użytkownika
21. Konsekwencje wypowiedzenia
22. Zmiany w niniejszych Warunkach i Warunkach Pakietu usług
23. Zmiany w Usługach
24. Prywatność
25. Prawa własności intelektualnej
26. Postępowanie reklamacyjne
27. Inne warunki
28. Obowiązujące przepisy
29. Warunki Pakietu usług

1. Informacje na temat niniejszych Warunków

1.1 Niniejsze Warunki określają zasady świadczenia usług elektronicznych Honda Connect („Usługi”) dostępnych w ramach aplikacji My Honda+ (dalej: „Aplikacja”).

1.2 Administratorem Aplikacji i usługodawcą (z wyjątkiem sytuacji Pakietów usług świadczonych przez firmy trzecie zgodnie ze wskazaniami w niniejszych Warunkach) jest Honda Motor Europe Limited („Honda”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod adresem: Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL, pod numerem 00857969, numer VAT: GB 711019584, prowadząca działalność w Polsce poprzez Honda Motor Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433332, NIP: 1080013487, REGON: 146295396.

1.3  Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed zamówieniem Usługi za pośrednictwem Aplikacji.

1.4 Niniejsze Warunki oraz Warunki korzystania z Aplikacji („Warunki korzystania z Aplikacji”) stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Honda w zakresie. Usług. Aby móc korzystać z Usług, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszych Warunków, co będzie wymagało zaznaczenia cyfrowego pola akceptacji w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje niniejszych Warunków w sposób określony powyżej, korzystanie przez niego z Usług nie będzie możliwe.

1.5 Niniejsze Warunki zawierają ważne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkownika oraz firmy Honda. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące klauzule niniejszych Warunków: klauzula 5 (Aktywacja karty eSIM); klauzula 10 (Zawartość i korzystanie z Pakietu usług), klauzula 12 (Automatyczne odnawianie Pakietu usług); klauzula 15 (Pierwszy kraj rejestracji); klauzula 16 (Dopuszczalne użytkowanie Usług); oraz klauzula 17 (Gwarancja).

1.6 Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków: 9 marca 2020 r.

2.  Kontakt

2.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub Usług można:

2.1.1 zapoznać się z sekcją z często zadawane pytania w witrynie internetowej Hondy („Strony z często zadawanymi pytaniami”) pod adresem www.honda.pl/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html

2.1.2  skontaktować się z Hondą w jeden z następujących sposobów:

(a)  wysyłając e-mail na adres connectedservices.support@honda-eu.com,

(b) dzwoniąc na jeden z następujących numerów telefonu: 22 545 7 999 lub 801 811 711.

3. Usługi

3.1 W celu skorzystania z Usług Użytkownik powinien:

3.1.1 pobrać i zainstalować Aplikację na swoim smartfonie (patrz Warunki korzystania z Aplikacji);

3.1.2 utworzyć konto Honda i Profil (patrz klauzula 4);

3.1.3 posiadać w samochodzie kartę eSIM, która jest przełączona w tryb normalny (patrz klauzula 5);

3.1.4 przeprowadzić Weryfikację danych właściciela lub Okresową weryfikację danych właściciela Pojazdu (patrz klauzule 6 i 7);

3.1.5 być Użytkownikiem głównym lub Zaproszonym użytkownikiem Pojazdu (patrz klauzule 6 i 8); oraz

3.1.6 posiadać odpowiedni Pakiet usług (patrz klauzula 9).
3.2 Funkcje w ramach Usług mogą się różnić w zależności od modelu, specyfikacji i roku produkcji Pojazdu oraz Kraju pierwszej rejestracji (patrz klauzula 15). Jeśli Pojazd nie jest w stanie odbierać Usług, na przykład z przyczyn technicznych, firma Honda nie będzie mogła świadczyć Usług na rzecz użytkownika.

3.3 Dalsze szczegóły dotyczące Usług można uzyskać u dealera, znaleźć na stronach internetowych Hondy z często zadawanymi pytaniami, a także w Aplikacji. Aby można było korzystać ze wszystkich funkcji w ramach Usługi, należy pobrać najnowsza wersję Aplikacji lub systemu operacyjnego w smartfonie, na którym została zainstalowana Aplikacja.

3.4 Aby korzystać z Usług, użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat.
         

4. Tworzenie Profilu

4.1  Aby korzystać z Usług, należy utworzyć Profil usług łączności Honda w Aplikacji („Profil”). Aby utworzyć Profil, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w Aplikacji, która obejmuje:

4.1.1pobranie i zainstalowanie Aplikacji w smartfonie;

4.1.2 utworzenie internetowego Konta Honda („Konto Honda”) zgodnie z procedurą określoną w Warunkach korzystania z Aplikacji; oraz

4.1.3 podanie dodatkowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres lub inne informacje wymagane podczas tworzenia Profilu (szczegółowe informacje odnośnie przetwarzanych przez Hondę danych w związku z Usługami, można znaleźć w polityce prywatności).

4.2 Podczas tworzenia Profilu należy podać prawdziwe i kompletne informacje, a w przypadku zmiany – aktualizować je.

4.3 W przypadku podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania zmienionych danych, Użytkownik nie będzie mieć możliwości korzystania z Usług.

4.4 Użytkownik powinien przechowywać swoje hasło i wszelkie inne dane dotyczące Profilu w sposób bezpieczny i poufny. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do jego Profilu, natychmiast należy zmienić hasło.

4.5 Aby usunąć Profil i zaprzestać korzystania z Usług, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w Aplikacji. Aby usunąć swoje Konto Honda, należy skontaktować się z firmą Honda w sposób określony w klauzuli 2.1. powyżej. Jeśli użytkownik usunie swoje Konto Honda, jego Profil również zostanie automatycznie usunięty, dlatego prosimy o przemyślane usuwanie Konta Honda. Więcej informacji na temat usuwania Konta Honda lub Profilu można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

4.6  W sytuacji, o której mowa w klauzuli 4.5 powyżej, karta eSIM Użytkownika może zostać przełączona do trybu eCall (zgodnie z definicją w klauzuli 5) i użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług, a opłata o której mowa w klauzuli 9 nie będzie podlegała zwrotowi.

5. Aktywacja karty eSIM

5.1 Pojazdy zdolne do odbierania Usług zawierają wbudowany układ modułu identyfikacji abonenta („eSIM”). Karta eSIM może początkowo zostać ustawiona na tryb „eCall only mode”, co oznacza, że karta eSIM nie jest w pełni połączona z mobilną siecią telekomunikacyjną, a Pojazd nie jest w stanie odbierać ani przesyłać żadnych danych, a zatem dostarczać jakichkolwiek Usług („tryb eCall”).

5.2  Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Usług, należy aktywować kartę eSIM, przełączając ją w „tryb normalny”, co oznacza, że jest ona w pełni połączona z siecią telefonii komórkowej („tryb połączenia”). Aby przełączyć kartę e-SIM w tryb normalny, należy postępować zgodnie z instrukcjami w Aplikacji, które mogą wymagać dostępu do Pojazdu i odwiedzenia ASO Honda.    

5.3  Karta eSIM i jej połączenie z siecią telefonii komórkowej są zarządzane przez zewnętrznego dostawcę usług sieciowych Hondy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie czynności opisanych w klauzuli 5.2, spowoduje przełączenie karty e-SIM w tryb normalny i podłączenie do sieci telefonii komórkowej.

5.4 Aby przełączyć kartę eSIM z trybu normalnego na tryb eCall, należy usunąć Pojazd z Garażu (zgodnie z definicją w klauzuli 6.5) lub usunąć Profil. Po wykonaniu jednej z tych czynności Honda dołoży wszelkich starań, aby przełączyć kartę eSIM w tryb eCall, ale może to być uzależnione od tego czy Pojazd znajduje się w obszarze z dostępem do sieci telefonii komórkowej. Po przełączeniu karty eSIM w tryb eCall nie będzie można uzyskać dostępu do Usług, a opłata o której mowa w klauzuli 9 nie będzie podlegała zwrotowi.

5.5 Tylko Użytkownik główny (zgodnie z definicją w klauzuli 6.4) może przełączyć kartę eSIM w tryb normalny lub tryb eCall.

6. Weryfikacja danych właściciela

6.1 Jeśli użytkownik posiada Pojazd, który może odbierać Usługi, po utworzeniu Profilu i przełączeniu karty e-SIM w tryb normalny można połączyć Pojazd z Profilem za pomocą Aplikacji.

6.2 W celu powiązania Pojazdu z Profilem wymagane jest potwierdzenie, że użytkownik jest właścicielem Pojazdu lub uzyskał zgodę właściciela na użytkowanie Pojazdu jako użytkownika głównego (zgodnie z definicją poniżej) („Weryfikacja danych właściciela”).   

6.3 Aby zakończyć proces Weryfikacji danych właściciela, należy postępować zgodnie z procedurą Potwierdzania własności opisaną w Aplikacji. Proces ten może wymagać dostępu do Pojazdu i wprowadzenia informacji do Aplikacji lub wyświetlacza Pojazdu („Moduł wyświetlacza Pojazdu ”), takich jak numer identyfikacyjny pojazdu („VIN”).

6.4 Osoba, która zakończyła proces Weryfikacji danych właściciela Pojazdu, zostanie wyznaczona jako Użytkownik główny Pojazdu do celów Usług i niniejszych Warunków („Użytkownik główny”).

6.5 Po zakończeniu Weryfikacji danych właściciela Pojazd zostanie wyświetlony w wirtualnym garażu w Aplikacji, w którym wyświetlane są Pojazdy powiązane z Profilem („Garaż”). Należy pamiętać, że oznaczenie Użytkownika głównego lub zakończenie Weryfikacji danych właściciela nie oznacza, że użytkownik został właścicielem Pojazdu (jeżeli nim nie był przed weryfikacją). Jest to wyłącznie proces stosowany przez Hondę do zarządzania Usługami.

6.6 Aby ukończyć Weryfikację danych właściciela lub Okresową weryfikację danych właściciela (zgodnie z opisem w klauzulach 6 i 7), użytkownik musi być prawnym właścicielem Pojazdu lub posiadać zezwolenie właściciela na użytkowanie Pojazdu jako Użytkownik główny.

7. Okresowa weryfikacja danych właściciela

7.1 Oprócz Weryfikacji danych właściciela, gdy Profil jest łączony z Pojazdem po raz pierwszy, zgodnie z opisem w klauzuli 6, okresowo konieczne będzie ponowne potwierdzenie, że użytkownik jest nadal właścicielem Pojazdu lub że posiada on zezwolenie właściciela na użytkowanie Pojazdu jako Użytkownik główny („Okresowa weryfikacja danych właściciela”).

7.2 W celu ukończenia okresowej weryfikacji danych właściciela użytkownik będzie okresowo powiadamiany przez Hondę o konieczności ponownego ukończenia Weryfikacji danych właściciela, postępując zgodnie z instrukcjami w Aplikacji.

7.3 Okresowa weryfikacja danych właściciela to środek wprowadzony przez Hondę w celu zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Usług i musi być ona przeprowadzana w terminach określonych przez Hondę w powiadomieniu. Jeśli użytkownik nie ukończy Okresowej weryfikacji danych właściciela w wyznaczonym czasie, Honda będzie miała prawo do przełączenia karty eSIM użytkownika w tryb eCall i zawieszenia Usług. W przypadku zawieszenia Usług i pod warunkiem posiadania aktywnego Pakietu usług, który nie wygasł, można przywrócić zawieszone Usługi w dowolnym momencie, uzupełniając w późniejszym czasie Okresową weryfikację danych właściciela. Jeśli karta e-SIM wymaga ponownego przełączenia w tryb normalny, może być konieczne odwiedzenie ASO Honda w sposób opisany bardziej szczegółowo w klauzuli 5.

8. Zaproszeni użytkownicy

8.1 Użytkownik główny może zezwolić dodatkowym osobom na korzystanie z Aplikacji i Usług wraz z Pojazdem („Zaproszeni użytkownicy”) zgodnie z procedurą określoną w Aplikacji. Dane osobowe Zaproszonych użytkowników będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

8.2 Z Aplikacji może korzystać do pięciu Zaproszonych użytkowników. Ilość możliwych Zaproszonych użytkowników może zostać zwiększona. Aby korzystać z Aplikacji i Usług, Zaproszony użytkownik musi utworzyć konto Honda i Profil, postępując zgodnie z procedurą określoną w klauzuli 4.

8.3 Z wyjątkiem klauzul 5,6 i 7, niniejsze Warunki dotyczą również Zaproszonych użytkowników, którzy będą musieli zaakceptować niniejsze Warunki podczas tworzenia konta Honda i Profilu, zaznaczając cyfrowe pole akceptacji w Aplikacji. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze Warunki, nie może zostać Zaproszonym użytkownikiem.

8.4 Gdy Zaproszony użytkownik wykona opisane powyżej czynności, Pojazd zostanie wyświetlony w jego Garażu (w jego Aplikacji). Zaproszeni użytkownicy mają bardziej ograniczone prawa w odniesieniu do Pojazdu i Usług niż Użytkownicy główni, przy tym Zaproszeni użytkownicy nie mogą samodzielnie kupować ani subskrybować Pakietu usług (patrz klauzula 9). Tylko Użytkownik główny ma prawo do zakupu lub subskrypcji pakietów usług dla Pojazdu i tylko Użytkownik główny ma prawo do ustawiania określonych preferencji dla Pojazdu, których Zaproszony użytkownik nie może zmienić. Dalsze informacje dostępne są w Aplikacji.

8.5 W przypadku korzystania z Pojazdu przez Zaproszonego użytkownika, Użytkownik główny lub inni Zaproszeni użytkownicy mogą mieć możliwość przeglądania pewnych informacji dotyczących użytkowania Pojazdu przez Zaproszonego użytkownika i historii podróży (zgodnie z opisem w Polityce Prywatności)

9.Pakiety usług

9.1 Usługi są oferowane w pakietach („Pakiety usług”) dostarczanych przez:

9.1.1 Hondę w standardzie bezpłatnie tylko w przypadku pierwszego właściciela Pojazdu („Standardowe Pakiety usług”); w przypadku kolejnych właścicieli Pojazdu Usługi są oferowane za jednorazową opłatą za cały okres użytkowania;

9.1.2 Hondę w zamian za płatną subskrypcję („Subskrypcyjne Pakiety usług”); lub

9.1.3 firmę zewnętrzną w zamian za płatną subskrypcję („Pakiety usług innych firm”).

9.2 Poszczególne Pakiety usług będą świadczone na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz zgodnie z zasadami określonymi w Aplikacji dla poszczególnych Pakietów usług („Warunki Pakietu usług”).    

9.3 Warunki Pakietu usług należy przeczytać wraz z niniejszymi Warunkami. Warunki Pakietu usług podlegają i stanowią część niniejszych Warunków oraz stanowią razem umowę z firmą Honda (zgodnie z opisem w klauzuli 1.4), z wyłączeniem sytuacji, w których dany Pakiet usług jest oferowany przez podmiot trzeci. W przypadku sprzeczności niniejszych Warunków a Warunkami Pakietu usług, pierwszeństwo mają Warunki Pakietu usług, jako warunki szczegółowo regulujące zasady danego Pakietu usług.

10. Zawartość i korzystanie z Pakietów usług

10.1 Pakiet usług, z zastrzeżeniem klauzuli 10.3, rozpoczyna się w dniu jego aktywacji, o czym użytkownik zostanie powiadomiony przez Hondę, a kończy się w dniu wygaśnięcia ważności Pakietu usług określonym w Aplikacji („Okres obowiązywania Pakietu usług”). Po upływie Okresu obowiązywania Pakietu usług (jeżeli Pakiety usług nie obowiązywał aż do zakończeniu użytkowania Pojazdu) Pakiety te mogą zostać odnowione lub zakupione ponownie zgodnie z klauzulą 11 lub, jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę, automatycznie odnowione zgodnie z klauzulą 12. Jeśli Pakiet usług (który nie obowiązywał do zakończenia użytkowania Pojazdu) nie zostanie odnowiony lub zakupiony ponownie, korzystanie z Usług w ramach tego Pakietu usług może być niemożliwe.

10.2 Zawartość i cechy Pakietów usług, w tym wysokość opłat, mogą zostać zmienione, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyły praw nabytych przez Użytkowników. W przypadku zmian, Honda poinformuje Użytkownika o planowanych zmianach, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem komunikatu w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych. W tym celu należy skontaktować się z Hondą w sposób wskazany w klauzuli 2.1.2.

10.3 Honda może okresowo bezpłatnie oferować Pakiety usług (o ile korzystanie z danego Pakietu usług jest odpłatne) na określony Okres obowiązywania Pakietu usług. W takiej sytuacji, po zakończeniu danego Okresu obowiązywania Pakietu usług, aby nadal korzystać z Pakietu usług w kolejnym Okresie obowiązywania, powinien uiścić opłatę zgodnie z Warunkami Pakietu usług.

10.4 Wszystkie Pakiety usług są niezbywalne i nie mogą zostać przeniesione ani na inną osobę, ani na inny Pojazd). Jeśli Pojazd zostanie sprzedany lub jego własność zostanie w inny sposób przeniesiona przed końcem Okresu obowiązywania Pakietu usług, każdy nowy właściciel lub użytkownik Pojazdu, aby korzystać z Pakietu usług powinien aktywować Pakiet usług zgodnie z niniejszymi Warunkami i Warunkami Pakietu usług. W przypadku zbycia Pojazdu przed Okresem obowiązywania Pakietu usług, opłata za Pakiet usług (jeżeli miała zastosowanie), nie będzie podlegała zwrotowi. Wszelkie bezpłatne Pakiety usług oferowane w związku z klauzulą 10.3 również nie mogą być przeniesione na inną osobę.

11. Zamawianie Pakietów usług

11.1 Użytkownik może zamówić Pakiet usług od Hondy jeżeli chce skorzystać z Usług oferowanych przez Hondę lub istniejący Pakiet usług wygasł lub został zakończony. Należy pamiętać, że niektóre Pakiety usług i Usługi są zgodne tylko z niektórymi modelami i specyfikacjami Pojazdu, a ponadto mogą być dostępne tylko w niektórych krajach.

11.2 Przed rozpoczęciem korzystania z Pakietu usług należy zamówić go, wybierając Pakiet usług, który ma zostać zakupiony, i dokonując odpowiedniej płatności na rzecz Hondy zgodnie z Warunkami Pakietu usług (o ile korzystanie z danego Pakietu usług nie jest bezpłatne). Płatność za Pakiet usług może zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Honda korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych do obsługi płatności za Pakiety usług.

11.3 Po zrealizowaniu zamówienia Pakietu usług należy poczekać na wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Hondy, a Pakiet usług zostanie wyświetlony w Aplikacji jako aktywny. Aktywacja Pakietu usług może trwać do 7 dni od złożenia zamówienia (chociaż zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 2 godziny).

11.4 Usługi podlegają podatkowi VAT lub innym podatkom obowiązującym w danych krajach. W przypadku zmiany kraju zamieszkania, użytkownik powinien powiadomić o tym firmę Honda. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały Warunki przewidziane dla tego kraju, a w przypadku opłat za Pakiety usług – także podatki obowiązujące w tym kraju.

12. Automatyczne odnawianie Pakietów usług

12.1 Po zamówieniu Pakietu usług można wybrać jego automatyczne odnowienie po upływie Okresu obowiązywania Pakietu usług (o ile dany Pakiet usług nie jest ważny przez cały czas użytkowania Pojazdu). W takiej sytuacji Użytkownik, o ile dany Pakiet usług nie jest bezpłatny, powinien wskazać kartę kredytową lub debetową, z której dokonana zostanie płatność za odnowienie Pakietu usług. W momencie odnowienia Pakietu usług, karta Użytkownika zostanie obciążona opłatą za korzystanie z Pakietu usług przez kolejny okres. Automatyczne odnawianie Pakietów usług może być w każdej chwili wyłączone przez Użytkownika.

12.2 Przed automatycznym odnowieniem Pakietu usług zgodnie z niniejszymi Warunkami, zostanie wysłana do użytkownika wiadomość e-mail lub powiadomienie w Aplikacji z informacją, że czas trwania Pakietu usług dobiega końca.

12.3 Jeśli użytkownik zrezygnuje z odnowienia Pakietu usług, po upływie czasu trwania Pakietu usług, nie będzie on dostępny.
 

13. Anulowanie (odstąpienie od umowy) i zwrot kosztów Pakietów usług oferowanych przez Hondę

13.1 W przypadku złożenia zamówienia na Pakiet usług dostarczony przez Hondę w ramach procedury zamówienia online opisanej w klauzuli 11 lub gdy Pakiet usług zostanie automatycznie odnowiony zgodnie z klauzulą 12, użytkownik będzie uprawniony do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy (złożenia zamówienia lub odnowienia Pakietu usług), bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do anulowania zamówienia, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w Aplikacji. Proces mający zastosowanie do Pakietów usług innych firm można znaleźć w klauzuli 14 poniżej. W celu odstąpienia od umowy użytkownik może także skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszych warunków.

13.2 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z klauzulą 13.1, zwrócimy całą płatność dokonaną przez użytkownika. W przypadku anulowania Pakietu usług po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia, użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów, chyba że zastosowanie mają postanowienia klauzul 21, 23 lub 24.

13.3 Zwrot zostanie dokonany według tej samej metody płatności, która wykorzystana została do dokonania płatności za zamówienie. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na prawa, które mogą przysługiwać użytkownikowi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

14. Pakiety usług innych firm

14.1 W Aplikacji mogą być dostępne Pakiety usług innych firm niż Honda („Dostawca zewnętrzny”).

14.2 Zasady korzystania z Pakietów usług Dostawców zewnętrznych są określone w Aplikacji (przy danym Pakiecie usług). Może być też wymagana akceptacja odrębnych Warunków i polityk Dostawców zewnętrznych („Warunki innych firm”) dostępnych w Aplikacji.

15. Kraj pierwszej rejestracji

15.1 Gdy Pojazd jest po raz pierwszy łączony z Profilem poprzez proces Weryfikacji danych właściciela, funkcjonalność Aplikacji i Usług będzie odzwierciedlać kraj rejestracji numeru VIN Pojazdu („Kraj pierwszej rejestracji” rozumiany jako (i) kraj, w którym znajduje się ASO Honda, w której pierwotnie sprzedano Pojazd klientowi, lub (ii) kraj, w którym Pojazd został po raz pierwszy legalnie zarejestrowany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 

15.2 Niektóre Usługi mogą nie być dostępne w każdym kraju, na przykład z powodu lokalnych wymagań prawnych lub z przyczyn technicznych, a Kraj pierwszej rejestracji wybrany dla Pojazdu będzie decydował o tym, jakie Usługi Pojazd może ostatecznie otrzymać.

15.3 Po wybraniu Kraju pierwszej rejestracji zmienić go można tylko przez skontaktowanie się z Hondą (zgodnie z klauzulą 2.1.2)

15.4 Po zakończeniu Weryfikacji danych właściciela lub ponownej rejestracji numeru VIN należy potwierdzić, że kraj, w którym Pojazd jest rejestrowany, jest krajem, w którym pojazd będzie użytkowany przede wszystkim.

15.5 W przypadku sprzedaży Pojazdu użytkownik powinien powiadomić nabywcę o Kraju pierwszej rejestracji.

15.6 Usługi poza Polską, są dostępne tylko w niektórych krajach i w językach wymienionych na stronach z często zadawanymi pytaniami. Lista krajów i języków może podlegać zmianom.

16. Dopuszczalne korzystanie z Usług

16.1 Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków i poszczególnych Warunków Pakietów usług.

16.2 Użytkownik nie może:

16.2.1 kopiować oprogramowania związanego z Usługami, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do celów zabezpieczenia kopii zapasowej lub bezpieczeństwa operacyjnego;

16.2.2 wynajmować, dzierżawić, udzielać dalszej licencji, pożyczać, tłumaczyć, scalać, adaptować, zmieniać i modyfikować oprogramowania związanego Usługami (o ile nie jest to dozwolone w niniejszych Warunkach, na przykład w przypadku Zaproszonych użytkowników);

16.2.3 dokonywać zmian ani modyfikować całości lub części oprogramowania związanego z Usługami; oraz

16.2.4 rozkodowywać i dekompilować oprogramowania związanego z Usługami.

16.3 Użytkownik:

16.3.1 nie może korzystać z Usług ani żadnej z ich funkcji w sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami, hakować lub wprowadzać złośliwy kod, w tym wirusy lub szkodliwe dane, do oprogramowania związanego z Usługami;

16.3.2 powinien korzystać z Usług wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem;

16.3.3 powinien poinformować Hondę o wystąpieniu zmian w zakresie własności Pojazdu (w tym między innymi o sprzedaży);

16.3.4 powinien poinformować wszystkich kierowców lub użytkowników Pojazdu, że Aplikacja obejmuje możliwość śledzenia Pojazdu;

16.3.5 nie może naruszać naszych praw własności intelektualnej ani praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub ich funkcji;

16.3.6 korzystając z Pakietów usług nie może rozpowszechniać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, w tym zniesławiających;

16.3.7 nie może używać Usług lub ich funkcji w sposób, który może zaszkodzić, wyłączyć, zablokować lub wpłynąć na działanie systemów Hondy lub zabezpieczeń, bądź wpłynąć na interakcję z innymi użytkownikami;

16.3.8 nie może dostarczać informacji o charakterze bezprawnym oraz

16.3.9 nie może rozszyfrowywać danych przesyłanych na lub przez serwery, na których działają Usługi.

16.4 Użytkownik nie może:

16.4.1 korzystać z Usług w sposób, który byłby sprzeczny z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego obowiązującymi w dowolnym kraju, w którym przebywa oraz z wszelkimi przepisami mającymi zastosowanie do urządzeń ręcznych podczas prowadzenia pojazdu.

16.4.2 korzystać usług w sposób, który jest niebezpieczny lub może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia (np. wskutek niezachowania należytej ostrożności w trakcie jazdy).

16.5 Korzystając z Usług należy zachować ostrożność i w sposób bezpieczny użytkować pojazd oraz korzystać z Usług. W niektórych krajach innych niż Polska niektóre Usługi mogą być niedopuszczalne ze względu na przepisy obowiązujące w tych krajach.

17. Gwarancja

17.1Honda będzie świadczyć Usługi z należytą fachowością i dbałością oraz dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby Usługi te zawsze były dostępne dla użytkownika. Jednakże:

17.1.1Dostępność i funkcjonalność Usług może zależeć od dostępności komórkowych sieci telekomunikacyjnych, Pakietów usług innych firm, sygnału GPS i innych czynników odnoszących się do Pojazdu;

17.1.2 Usługi mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle, jeśli Pojazd nie był konserwowany i utrzymywany w dobrym stanie lub jeśli użytkownik nie zainstalował wymaganych aktualizacji oprogramowania;

17.1.3 Usługi mogą podlegać chwilowym okresom niedostępności lub zakłóceń w czasie przeprowadzania konserwacji, aktualizacji i modyfikacji (może to również obejmować przypadki, w których Pakiety usług innych firm są konserwowane, aktualizowane lub modyfikowane przez odpowiedniego Dostawcę zewnętrznego).

18. Zmiana właściciela Pojazdu i dezaktywacja Usług

18.1 1.1  Jeżeli główny użytkownik przestanie być właścicielem Pojazdu lub przestanie użytkować Pojazd jako Użytkownik główny, na przykład z powodu sprzedaży Pojazdu, wtedy Użytkownik główny powinien niezwłocznie usunąć Pojazd ze swojego Garażu lub usunąć Profil lub konto Honda, a także przywrócić ustawienia fabryczne wyświetlacza modułu audio, instrukcje którego można znaleźć w instrukcji obsługi („Dezaktywacja”). Należy pamiętać, że usunięcie Profilu lub konta Honda nie jest absolutnie konieczne, o ile Pojazd zostanie usunięty z Garażu użytkownika (usunięcie Profilu lub konta Honda spowoduje automatyczne usunięcie Pojazdu z Garażu).

18.2 Po dezaktywacji firma Honda może:

18.2.1 anulować wszystkie aktywne Pakiety usług;

18.2.2 usunąć łącze pomiędzy Profilem a Pojazdem;

18.2.3 usunąć odniesienia do Profilu użytkownika oraz wszelkie zapisane ustawienia, informacje lub inne dane osobiste z Pojazdu.

18.3 Po zakończeniu Dezaktywacji użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług, a pobrana opłata za Usługi nie będzie podlegała zwrotowi (o ile Pakiet usług nie było bezpłatny). Użytkownik może nadal korzystać z Aplikacji, ale jej funkcjonalność będzie ograniczona. Więcej informacji na temat wpływu dezaktywacji na posiadane przez nas dane użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności.

18.4 Jeśli Pojazd zostanie usunięty z Garażu użytkownika, nie będzie możliwe ponowne dodanie tego samego Pojazdu do Garażu. Zamiast tego należy utworzyć nowy Profil, a następnie ponownie postępować zgodnie z klauzulą 6.

18.5 Jeżeli użytkownik nie przeprowadzi Dezaktywacji, na przykład w wyniku sprzedaży Pojazdu lub zmiany Użytkownika głównego, nowy właściciel Pojazdu lub nowy Użytkownik główny może dokonać nowej Weryfikacji danych właściciela, co spowoduje automatyczne usunięcie Pojazdu z Garażu użytkownika i przeniesienie go do Garażu tego nowego właściciela.

18.6 Jeżeli będziemy podejrzewać lub dowiemy się, że użytkownik nie jest już Użytkownikiem głównym lub nie posiada już zgody właściciela pojazdu na posiadanie statusu Użytkownika głównego, skontaktujemy się w tej sprawi z użytkownikiem. Jeżeli w wyniku tych ustaleń potwierdzą się powyższe podejrzenia, będziemy mogli dokonać dezaktywacji lub zawieszenia:

18.6.1 łącza pomiędzy Profilem a Pojazdem; oraz

18.6.2 Pakietów usług użytkownika,
 

19. Zakończenie świadczenia Usług przez Hondę

19.1 W przypadku zaprzestania dostarczania Aplikacji lub świadczenia Usług w kraju użytkownika, poinformujemy o tym użytkownika z wyprzedzeniem.

19.2 W przypadku wygaśnięcia umowy pomiędzy Hondą a użytkownikiem i zaprzestania świadczenia usług użytkownikowi w sytuacji, o której mowa w klauzuli 19.1 powyżej:

19.2.1 Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot wszelkich kwot zapłaconych z góry przez użytkownika w odniesieniu do pozostałego okresu każdego z Pakietów usług lub Subskrypcyjnego Pakietu usług, który następuje po dacie jego wypowiedzenia; oraz

19.2.2 użytkownik powinien skontaktować się z dowolnym Zewnętrznym dostawcą, od którego nabył Pakiety usług, aby anulować dany Pakiet usług i odzyskać zwrot kosztów za odpowiednie Usługi, jeżeli Warunki danego Pakietu usług na to pozwalają.

20. Wypowiedzenie Usług przez użytkownika

20.1 Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Usług, jeśli:

20.1.1 Honda narusza niniejsze Warunki;

20.1.2 nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszych Warunkach lub Warunkach Pakietu usług.

20.2 W przypadku wypowiedzenia przez użytkownika Usług zgodnie z klauzulą 20.1:

20.2.1 Honda wypłaci użytkownikowi proporcjonalny zwrot wszelkich kwot wpłaconych przez niego z góry w odniesieniu do pozostałego okresu dowolnego Standardowego Pakietu usług lub Subskrypcyjnego Pakietu usług, który następuje po dacie jego wypowiedzeniu.

20.2.2 Użytkownik powinien skontaktować się z dowolnym Zewnętrznym dostawcą, od którego nabył Pakiety usług, aby anulować dany Pakiet usług i odzyskać zwrot kosztów za odpowiednie Usługi, jeżeli Warunki danego Pakietu usług na to pozwalają.

21. Konsekwencje wypowiedzenia

21.1 Jeśli Usługi zostaną wypowiedziane zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym postanowieniami klauzuli 18 lub klauzuli 20), należy niezwłocznie zakończyć proces Dezaktywacji. Po wypowiedzeniu Usług użytkownik nie będzie mógł już z nich korzystać.

22. Zmiany w niniejszych Warunkach i Warunkach Pakietu usług

22.1 Niniejsze Warunki i Warunki Pakietu usług mogą być okresowo aktualizowane, w tym w celu zachowania zgodności ze zmianami w prawie lub wprowadzenia nowych produktów, usług lub aplikacji.

22.2 O planowanych zmianach użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w powiadomieniu w Aplikacji. Zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników na podstawie poprzedniej wersji Warunków.

22.3 Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na zaktualizowane Warunki lub Warunki Pakietu usług, może nie mieć możliwości korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że akceptując i zgadzając się na zaktualizowane Warunki lub Warunki Pakietu usług zgodnie z postanowieniami klauzuli 23.2, będzie zobowiązany do ich przestrzegania.

22.4 Jeśli użytkownik zdecyduje się wypowiedzieć Usługi zgodnie z klauzulą 20.2 i Usługi te stanowią część Subskrypcyjnego Pakietu usług, wówczas wypłacimy na jego rzecz proporcjonalny zwrot wszelkich kwot zapłaconych zgóry przez użytkownika w odniesieniu do pozostałego okresu Standardowego Pakietu usług lub Subskrypcyjnego Pakietu usług następującego po dniu wypowiedzeniu umowy. Użytkownik powinien współpracować z Dostawcami zewnętrznymi, od których zakupił Pakiety usług innych firm, w celu anulowania tego Pakietu usług innych firm i odzyskania zwrotu kosztów za odpowiednie Usługi, jeśli jest to dozwolone przez Warunki danego Pakietu usług.

23. Zmiany w Usługach

23.1 Honda może aktualizować Usługi, na przykład w celu zachowania zgodności ze zmianami w prawie, w celu dodania nowych produktów, usług lub aplikacji lub też z innych powodów, takich jak poprawa bezpieczeństwa. Może to obejmować zaprzestanie świadczenia Usług lub zmianę ich funkcji lub funkcjonalności.

23.2 Aktualizacje Usług mogą być wydawane za pomocą aktualizacji bezprzewodowej („Aktualizacja OTA”), a użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie Aktualizacji OTA na wyświetlaczu w samochodzie. Instalacja Aktualizacji OTA może wymagać dostępu do Internetu (np. za pomocą sieci telefonii komórkowej lub domowej sieci bezprzewodowej), co może się wiązać z kosztami transmisji danych zgodnie z taryfą operatora Użytkownika.

23.3 Aktualizacje OTA mogą być również zainstalowane automatycznie.

24. Prywatność

Prywatność i dane osobowe użytkownika są dla Hondy ważne. Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe użytkownika są zbierane, w jaki sposób i dlaczego takie informacje są gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i udostępniane, jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz jaki jest sposób kontaktowania się z Hondą i organami nadzorczymi w przypadku pytań lub skarg dotyczących korzystania z danych osobowych.

25. Prawa własności intelektualnej

25.1 Usługi i wszelkie prawa własności intelektualnej do Usług należą do Hondy, partnerów lub licencjodawców Hondy (w zależności od sytuacji). Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej. Honda, spółki powiązane z Hondą i licencjodawcy Hondy zastrzegają sobie wszystkie nasze i ich prawa do własności intelektualnej w związku z Usługami. Oznacza to, na przykład, że zarówno Honda, jak podmioty wskazane powyżej pozostają właścicielami takich praw własności intelektualnej i możemy z nich korzystać w sposób, jaki uważają za stosowny.

25.2 Zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach, Honda udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z Usług. Niniejsza licencja, jest niewyłączna i niezbywalna. Niniejsza licencja może być używana wyłącznie do celów i zgodnie z niniejszymi Warunkami lub Warunkami Pakietu usług.

25.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach lub w mających zastosowanie Warunkach Pakietów usług, użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do własności intelektualnej firmy Honda, naszych firm stowarzyszonych ani naszych licencjodawców.

25.4 O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w związku z Usługami stanowią własność Hondy, jej spółek stowarzyszonych lub naszych licencjodawców (w stosownych przypadkach).

26. Postępowanie reklamacyjne

26.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Usługami można składać na adres Hondy podany w klauzuli 1.1. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w klauzuli 2.1.2. a niniejszych Warunków.

26.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Hondę. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź w taki sposób, w jaki zgłosił reklamację.

27.Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

28. Inne warunki

28.1 Jeśli w niniejszych Warunkach użyto słów „pisemnie” lub „pisemne”, obejmuje to wiadomość e-mail, chyba że forma pisemna jest wymagana przez przepisy prawa.

28.2 Możemy przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, co nie wpłynie na prawa i zobowiązania użytkownika wynikające z niniejszych Warunków.

28.3 Niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie pomiędzy nami a użytkownikiem.

29. Obowiązujące przepisy

29.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

29.2 Honda informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów – w szczególności rzeczników praw konsumentów lub Inspekcji Handlowej (lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

30. Warunki Pakietu usług

30.1 Wirtualna deska rozdzielcza

30.1.1 Wirtualna deska rozdzielcza jest dostępna w Aplikacji i wyświetla pewne informacje dotyczące Pojazdu.

30.1.2 W ramach funkcji Wirtualnej deski rozdzielczej dane Pojazdu będą okresowo przesyłane z Pojazdu do Aplikacji.

30.1.3 Użytkownik może w dowolnym momencie zawiesić przesyłanie danych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pojeździe lub w Aplikacji. Zawieszenie transmisji danych może mieć wpływ na działanie niektórych funkcji Aplikacji i uniemożliwić pełne korzystanie z Wirtualne deski rozdzielczej.

30.1.4 Dane zawarte w Aplikacji mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne ze względu na okresową wymianę danych między Pojazdem a Aplikacją. Aby wyświetlić najnowsze dostępne dane Pojazdu, zalecamy zapoznanie się z danymi wyświetlanymi w Pojeździe.

30.2 Elektroniczna kontrola stanu pojazdu (EVHC)

30.2.1 Kontrola EVHC umożliwia wyświetlanie raportu EVHC w Aplikacji i, w zależności od ustawień prywatności, otrzymywanie powiadomień, gdy raport EVHC jest dostępny do wyświetlenia.

30.2.2 Każda kontrola EVHC jest przeprowadzana przez zewnętrznego dostawcę usług, a dostępność tej Usługi nie uprawnia użytkownika do korzystania z samej kontroli EVHC. Więcej informacji na temat kontroli EVHC i naszych zewnętrznych dostawców usług można znaleźć na stronach z często zadawanymi pytaniami.

30.2.3 Odpowiedzialność za kontrolę EHVC ponosi właściwy zewnętrzny dostawca usług zgodnie z warunkami tego Pakietu usług.

30.2.4 Raporty EVHC są opracowywane przez innych dostawców usług zgodnie z warunkami tego Pakietu usług.

30.2.5 Dane raportu EVHC są przechowywane w centrum danych Dostawcy usługi przez okres czasu, określony przez firmę Honda zgodnie z Polityką prywatności.

30.3 Funkcje zdalnego sterowania

30.3.1 Funkcje zdalnego sterowania mogą być rozwijane i podlegać zmianom, ale na dzień niniejszych Warunków obejmują takie usługi, jak zdalne blokowanie i zdalne odblokowywanie drzwi, zdalny sygnał dźwiękowy, zdalne sterowanie klimatyzacją i zdalne ładowanie, geofencing, wysyłanie punktów POI, lokalizowanie samochodu, historia podróży, planowanie trasy, zdalne sterowanie klimatyzacją, programowanie klimatyzacji, zdalne ładowanie, ustawienie maksymalnego ładowania i programowanie ładowania.

30.3.2 Korzystanie z funkcji zdalnego sterowania w Aplikacji może spowodować zmianę ustawień w Pojeździe i na odwrót. Użytkownik powinien bezpiecznie korzystać z funkcji zdalnego sterowania i nie narażać na niebezpieczeństwo osób, które mogą znajdować się w danym momencie w Pojeździe lub poza nim. W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcje zdalnego sterowania mogą się automatycznie wyłączyć po upływie określonego czasu.

30.3.3 Choć Honda stara się zapewnić niezawodne usługi łączności, funkcje zdalnego sterowania mogą czasowo pokazywać niespójnych czasów reakcji lub niedokładne dane (np. ze względu na problemy z transmisją danych).

30.3.4 Użytkownik może w dowolnym momencie zawiesić przesyłanie danych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Pojeździe lub w Aplikacji. Zawieszenie transmisji danych może mieć wpływ na działanie niektórych funkcji Aplikacji i uniemożliwić pełne i prawidłowe korzystanie z funkcji zdalnego sterowania.

30.3.5 Funkcje zdalnego sterowania mogą korzystać z technologii geofencingu. Funkcja geofencingu prowadzi do śledzenia położenia Pojazdu i osób się w nim znajdujących. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.

30.3.6 Geofencing może być stosowany wyłącznie przez Użytkownika głównego Pojazdu. Funkcja geofencingu jest niedostępna dla Zaproszonych użytkowników.

30.3.7 Odległości i obszary zalecane podczas ustawiania geofencingu są przybliżone i dlatego powiadomienie może nie zostać wysłane dokładnie, gdy Pojazd opuści odgrodzony obszar. Ponadto może wystąpić opóźnienie pomiędzy wysłaniem powiadomienia przez Hondę o opuszczeniu strefy ogranicznika geofencingu i otrzymaniu przez użytkownika odpowiedniego powiadomienia.

30.4 Pomoc drogowa Honda Assistance

30.4.1 Cyfrowa pomoc drogowa jest wyłącznie narzędziem komunikacji i nie uprawnia do korzystania z usług samej pomocy drogowej. Zamiast tego, usługa cyfrowej pomocy drogowej zapewnia jedynie dodatkową metodę żądania usług pomocy drogowej od naszych usługodawców, jeśli i w zakresie, w jakim użytkownik posiada taki Pakiet usług.

30.4.2 Jeśli Pakiet usług obejmuje usługę cyfrowej pomocy drogowej, zostanie ona udostępniona przez Hondę na ograniczony okres czasu, który może być związany z gwarancją obowiązującą dla danego Pojazdu. Więcej informacji można znaleźć na stronach z często zadawanymi pytaniami i w Warunkach Pakietu usług Pomocy drogowej Honda Assistance.

30.4.3 Użytkownik powinien:

(a) jak najszybciej poinformować firmę Honda o istotnych zmianach w własności Pojazdu (w tym m.in. o anulowaniu subskrypcji, zmianie adresu, pod którym została zarejestrowana subskrypcja, sprzedaży, kradzieży lub utracie Pojazdu lub nieuprawnionym użytkowaniu Pojazdu); i

(b) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym między innymi przepisów dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu oraz zasad dotyczących pomocy drogowej.

30.4.4 Usługa cyfrowej pomocy drogowej nie będzie współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług (takimi jak agenci pomocy drogowej), z których usług użytkownik może korzystać.

30.4.5 Świadczenie Usługi pomocy drogowej są świadczone przez innego dostawcę usług Hondy i podlega dalszym warunkom, które wymagają akceptacji przed zamówieniem tego Pakietu usług.

30.5 Cyfrowy kluczyk Hondy (HDK)

30.5.1 Cyfrowy kluczyk Hondy nie zastępuje właściwego kluczyka (FOB) do danego Pojazdu i może mieć różne funkcje. Działanie cyfrowego kluczyka Hondy może zależeć od typu urządzenia przenośnego lub systemu operacyjnego, z którym używana jest Aplikacja i Cyfrowy kluczyk Hondy.

30.5.2 Dostęp Użytkownika głównego do Cyfrowego kluczyka Hondy zostanie zawieszony, jeśli Użytkownik główny nie dopełni Weryfikacji danych właściciela lub Okresowej weryfikacji danych właściciela (zgodnie z opisem w klauzulach 6 i 7 powyżej) przed upływem odpowiedniego okresu.

30.5.3 Mogą istnieć ograniczenia dotyczące liczby użytkowników, którym można udostępnić Cyfrowy kluczyk Hondy, a dalsze szczegóły dotyczące takich ograniczeń znajdują się na stronach z często zadawanymi pytaniami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu dostęp Użytkownika głównego do Cyfrowego kluczyka Hondy zostanie zawieszony, dostęp wszystkich użytkowników do Cyfrowego kluczyka Hondy również zostanie zawieszony.

30.5.4 W przypadku anulowania subskrypcji Cyfrowego kluczyka Hondy lub jej wygaśnięcia, Użytkownik główny powinien zadbać o natychmiastowe połączenie się Aplikacji lub karty eSIM w pojeździe z siecią Internet, aby możliwe było zaktualizowanie danych Cyfrowego kluczyka Hondy. W razie braku połączenia Aplikacji lub karty eSIM w pojeździe z siecią Internet funkcja cyfrowego kluczyka pozostanie aktywna do momentu pierwszego połączenia Aplikacji lub karty eSIM w pojeździe z siecią Internet, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od anulowania lub wygaśnięcia subskrypcji. We wskazanym powyżej okresie każdy, kto mógł korzystać z funkcji cyfrowego kluczyka bezpośrednio przed anulowaniem subskrypcji lub jej wygaśnięciem (Użytkownik i Zaproszony użytkownik), będzie nadal mieć dostęp do pojazdu. Z tego względu, Użytkownik powinien zapewnić dostęp do sieci Internet urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja lub umieścić pojazd w miejscu, w którym będzie zasięg sieci komórkowej (np. w garażach zasięg sieci Internet może być ograniczony).

30.6 Osobisty asystent Hondy

30.6.1 Osobisty asystent Hondy dostarczany jest przez innego dostawcę usług firmy Honda. Korzystając z Osobistego asystenta Hondy, użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować Warunki pakietu Osobisty asystent Hondy.

30.6.2 Osobisty asystent Hondy jest dostępny tylko w niektórych językach, które są wymienione na stronach z często zadawanymi pytaniami oraz w Warunkach. Funkcja wyszukiwania przy użyciu Osobistego asystenta Hondy może się różnić w zależności od kraju zamieszkania i posiadanego Pojazdu.

30.6.3 Może wystąpić opóźnienie w dostępie do Osobistego asystenta Hondy od momentu uruchomienia Pojazdu. Hałas otoczenia może zakłócić wykrywanie poleceń głosowych przez Osobistego asystenta Hondy.

30.6.4 Osobisty asystent Hondy nie powinien być używany przez osoby poniżej 13. roku życia, a użytkownikowi nie powinien udostępniać Osobistego asystenta Hondy osobom poniżej 13. roku życia.

30.6.5 Firma Honda lub jej zewnętrzny dostawca usług może zawiesić dostęp do Osobistego asystenta Hondy w przypadku korzystania z Osobistego asystenta Hondy w sposób niezgodny z Warunkami lub prawem.

30.7 Pokładowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi

30.7.1 Pokładowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi jest dostarczany przez Dostawcę zewnętrznego i dlatego podlega Warunkom innych firm.

30.7.2 Aby odebrać Pokładowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi, należy:

(a) pobrać i zainstalować Aplikację na swoim smartfonie (patrz Warunki korzystania z Aplikacji) i utworzyć konto Honda oraz Profil (patrz klauzula 4 powyżej);

(b) posiadać kartę eSIM w Pojeździe przełączoną w tryb normalny (patrz klauzula 5 powyżej) i subskrybować usługę Pokładowego hotspotu Wi-Fi.

(c) postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Honda lub jej Zewnętrznego dostawcę.

30.7.3 Pokładowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi jest dostępny za pomocą karty eSIM Pojazdu. Pokładowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi jest dostępny tylko wtedy, gdy karta eSIM jest w trybie normalnym i nie będzie dostępny, gdy karta eSIM zostanie przełączona w tryb eCall. Należy pamiętać, że w następujących okolicznościach karta eSIM może zostać przełączona w tryb eCall, co oznacza, że nie można korzystać z Pokładowego punktu dostępu do sieci Wi-Fi:

(a) usunięcie Pojazdu z Garażu lub usunięcie konta Honda lub Profilu;

(b) niedopełnienie obowiązku Weryfikacji danych właściciela lub Okresowej weryfikacji danych właściciela (zgodnie z opisem w klauzulach 6 i 7);

(c) w przypadku wypowiedzenia Usług przez użytkownika lub Hondę (np. zgodnie z klauzulami 19 lub 20).

30.7.4 W przypadku utraty możliwości korzystania lub niedostępność Pokładowego punktu dostępu do sieci Wi-Fi (w tym w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności 30.7.3), prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie z odpowiednim Zewnętrznym dostawcą.

30.7.5 Do obsługi Pokładowego punktu dostępu do sieci Wi-Fi służy Aplikacja In-Car Wi-Fi Hotspot. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu w samochodzie i zapoznać się ze stronami z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji.

30.7.6 Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać informacji z Pokładowego punktu dostępu do sieci Wi-Fi, powinien anulować subskrypcję. W takiej sytuacji mają zastosowanie zasady anulowania i zwrotu stosowane przez Zewnętrznego dostawcę, zgodnie z odpowiednimi Warunkami Pakietu usług.

My Honda+

Warunki korzystania z aplikacji mobilnej (dalej: „Warunki”)

Spis treści

1. Informacje na temat niniejszych Warunków
2. Kontakt
3. Korzystanie z Aplikacji
4. Tworzenie konta Honda
5. Dokładność informacji i osoby trzecie
6. Dopuszczalne korzystanie z Aplikacji
7. Gwarancja
8. Zmiany w niniejszych warunkach lub Aplikacji
9. Prywatność
10. Prawa własności intelektualnej
11. Kończenie korzystania z Aplikacji
12. Postępowanie reklamacyjne
13. Obowiązujące przepisy
14. Warunki Pakietu usług

1. Informacje na temat niniejszych Warunków

1.1 Niniejsze Warunki określają zasady świadczenia usług elektronicznych Honda Connect („Usługi”) dostępnych w ramach aplikacji My Honda+ (dalej: „Aplikacja”).

1.2 Administratorem Aplikacji i usługodawcą (z wyjątkiem sytuacji Pakietów usług świadczonych przez firmy trzecie zgodnie ze wskazaniami w niniejszych Warunkach) jest Honda Motor Europe Limited („Honda”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod adresem: Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL, pod numerem 00857969, numer VAT: GB 711019584, prowadząca działalność w Polsce poprzez Honda Motor Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433332, NIP: 1080013487, REGON: 146295396.

1.3  Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed zamówieniem Usługi za pośrednictwem Aplikacji.

1.4 Niniejsze Warunki oraz Warunki korzystania z Aplikacji („Warunki korzystania z Aplikacji”) stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Honda w zakresie. Usług. Aby móc korzystać z Usług, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszych Warunków, co będzie wymagało zaznaczenia cyfrowego pola akceptacji w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje niniejszych Warunków w sposób określony powyżej, korzystanie przez niego z Usług nie będzie możliwe.

1.5 Niniejsze Warunki zawierają ważne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkownika oraz firmy Honda. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące klauzule niniejszych Warunków: klauzula 5 (Aktywacja karty eSIM); klauzula 10 (Zawartość i korzystanie z Pakietu usług), klauzula 12 (Automatyczne odnawianie Pakietu usług); klauzula 15 (Pierwszy kraj rejestracji); klauzula 16 (Dopuszczalne użytkowanie Usług); oraz klauzula 17 (Gwarancja).

1.6 Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków: 9 marca 2020 r.

2.  Kontakt

2.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub Usług można:

2.1.1 zapoznać się z sekcją z często zadawane pytania w witrynie internetowej Hondy („Strony z często zadawanymi pytaniami”) pod adresem www.honda.pl/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html

2.1.2  skontaktować się z Hondą w jeden z następujących sposobów:

(a)  wysyłając e-mail na adres connectedservices.support@honda-eu.com,

(b) dzwoniąc na jeden z następujących numerów telefonu: 22 545 7 999 lub 801 811 711.

3. Korzystanie z Aplikacji

3.1 Aplikacja oferuje użytkownikowi dostęp do Pakietów usług zgodnie z zasadami określonymi w „Warunkach świadczenia usługi łączności Honda”, dostępnych w Aplikacji.

3.2 Aby pobrać i zainstalować Aplikację, należy posiadać smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie wymagań technicznych do korzystania z Aplikacji są dostępne w odpowiednim sklepie, z którego można pobrać Aplikację (sklep Apple App Store lub sklepie Google Play) („AppStore”).

3.3 Możliwość korzystania z Aplikacji jest uwarunkowana przestrzeganiem przez użytkownika niniejszych Warunków oraz zasad i polityk stosowanych przez sklep AppStore, z którego pobrano Aplikację.

3.4 Aby pobrać i korzystać z pełnej funkcjonalności Aplikacji, konieczne jest uzyskanie w urządzeniu, na którym została zainstalowana Aplikacja, połączenia z internetem. W związku z korzystaniem z Aplikacji użytkownik może zostać obciążony opłatami za transmisję danych zgodnie z taryfą operatora, z którego usług Użytkownik korzysta. Aby uniknąć powyższych opłat, Użytkownik może wyłączyć transmisje danych w urządzeniu, na którym została zainstalowana Aplikacja – w takiej sytuacji może jednak nie być możliwe pobranie Aplikacji na urządzenie lub korzystanie z jej pełnej funkcjonalności.

3.5 Użytkownik może zainstalować Aplikację na dwóch urządzeniach. Po zainstalowaniu Aplikacji na jednym urządzeniu użytkownik zyskuje możliwość zainstalowania i użytkowania jej także na drugim urządzeniu („Urządzeniu pomocniczym”). Aplikacja może być aktualizowana przez Hondę. Należy pamiętać, że Aplikacja i powiązane z nią Usługi mogą mieć ograniczoną funkcjonalność, jeśli nie pobrano najnowszej wersji Aplikacji lub systemu operacyjnego w smartfonie.

3.6 Aby móc korzystać z Aplikacji, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, a w przypadku korzystania z Pakietów usług dostępnych w Aplikacji – być w wieku określonym w poszczególnych Warunkach Pakietów usług.

3.7 Oprócz Polski, Aplikacja jest dostępna tylko w niektórych krajach i w językach wymienionych na stronach z często zadawanymi pytaniami. Lista krajów i języków może podlegać zmianom.

4. Tworzenie konta Honda

4.1 Aby korzystać z Aplikacji, konieczne jest utworzenie internetowego konta użytkownika Honda w witrynie internetowej firmy Honda pod adresem www honda.pl lub w Aplikacji („Konto Honda”). Aby utworzyć Konto Honda, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej firmy Honda lub w Aplikacji. Obejmuje to podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz innych informacji, zgodnie z instrukcjami przedstawianymi podczas procesu zakładania konta.

4.2 Podczas tworzenia Konta Honda należy podać prawdziwe i kompletne informacje, a także – w przypadku zmiany – aktualizować je.

4.3 W przypadku podania nieprawdziwych lub niekompletnych informacji podczas tworzenia Konta Honda lub niedokonania aktualizacji po zmianie tych informacji, korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

4.4 Użytkownik powinien przechowywać swoje hasła i wszelkie inne dane dotyczące Konta Honda w sposób bezpieczny i poufny. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do jego Konta Honda, natychmiast należy zmienić hasło.

4.5 Jeśli użytkownik posiada już Konto Honda, należy użyć istniejących danych logowania i hasła, aby zalogować się do Aplikacji. Aby skorzystać z niektórych funkcji Aplikacji lub Usług, należy wykonać dalsze kroki określone w „Warunkach świadczenia usługi łączności Honda”, o których mowa w klauzuli 1.5.

4.6 Aby usunąć Konto Honda, należy skontaktować się z firmą Honda w sposób opisany w klauzuli 2.1.2. W przypadku usunięcia Konta Honda nie będzie można korzystać z Aplikacji lub Usług.

5. Dokładność informacji i osoby trzecie

5.1 Honda dołoży wszelkich starań, żeby informacje wyświetlane w Aplikacji były w pełni zgodne ze stanem rzeczywistym. Pełnią one jednak rolę pomocniczą w stosunku do wskazań w samochodzie użytkownika i może zdarzyć się, że niektóre informacje będą jedynie szacunkowe, niepełne lub nieaktualne.

5.2 Aplikacja może zawierać łącza do stron internetowych, informacji, produktów lub usług innych firm („Materiały innych firm”). Honda nie ma wpływu na takie Materiały innych firm.

5.3 Aplikacja może być używana bez konieczności jej połączenia z Pojazdem, ale korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji jest możliwe tylko poprzez połączenie Aplikacji z Pojazdem i zamówienie Pakietów usług firmy Honda zgodnie z „Warunkami świadczenia usługi łączności Honda” dostępnymi w Aplikacji.

6. Dopuszczalne korzystanie z Aplikacji

6.1 Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków. Użytkownik nie może:

6.1.1 kopiować Aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do celów zabezpieczenia kopii zapasowej lub bezpieczeństwa operacyjnego;

6.1.2 wynajmować, dzierżawić, udzielać dalszych licencji, udostępniać, scalać, adaptować, zmieniać lub modyfikować Aplikacji;

6.1.3 zmieniać ani modyfikować całości lub dowolnej części Aplikacji ani nie łączyć całej lub części Aplikacji lub jej integrować z żadną częścią innego oprogramowania; oraz

6.1.4 rozkodowywać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć programów pochodnych opartych na całości lub części Aplikacji.

6.2 Użytkownik:

6.2.1 powinien korzystać z Aplikacji wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem;

6.2.2 nie może korzystać z Aplikacji ani żadnej z jej funkcji w sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami, ani wprowadzać do Aplikacji złośliwego kodu, w tym wirusów;

6.2.3 nie może naruszać naszych praw własności intelektualnej ani praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji lub jej funkcji;

6.2.4 powinien poinformować wszystkich kierowców lub użytkowników Pojazdu, że Aplikacja obejmuje możliwość śledzenia Pojazdu;

6.2.5 nie może rozpowszechniać podczas korzystania z Aplikacji rozpowszechniać żadnych materiałów o charakterze bezprawnym, a także nie może dostarczać do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym;

6.2.6 nie może używać Aplikacji w sposób, który może zaszkodzić, wyłączyć, zablokować lub wpłynąć na działanie naszych systemów lub zabezpieczeń bądź wpłynąć na interakcję z innymi użytkownikami; oraz

6.2.7 nie może kopiować, ani rozszyfrowywać danych przesyłanych na lub przez serwery, na których działa Aplikacja.

6.3 Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w sposób, który naruszałby obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ruchu drogowego

7. Gwarancja

7.1 Honda dołoży wszelkich starań, żeby Aplikacja zawsze była dostępna dla użytkownika. Dostępność, dokładność i funkcjonalność Aplikacji może jednak zależeć od dostępności sieci komórkowej użytkownika, połączenia internetowego lub sygnału GPS lub stanu technicznego pojazdu Użytkownika.

7.2 Aplikacja może być także chwilowo niedostępna podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji lub modyfikacji Aplikacji przez Hondę.

8. Zmiany w niniejszych warunkach lub Aplikacji

8.1 Niniejsze Warunki i Aplikacja mogą być okresowo aktualizowane, na przykład w celu zachowania zgodności ze zmianami w prawie lub dodania nowych funkcji.
8.2 O zmianie niniejszych Warunków użytkownik zostanie powiadomiony przy uruchomieniu Aplikacji lub, jeśli to możliwe (ze względu na ustawienia urządzenia Użytkownika), poprzez wysyłanie powiadomienia do urządzenia, na którym Aplikacja jest zainstalowana. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, zostanie przekazane Użytkownikowi co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników na podstawie poprzedniej wersji Warunków.

8.3 Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zaktualizowane Warunki, umowa pomiędzy nami a użytkownikiem przestanie obowiązywać i korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

9. Prywatność

Prywatność i dane osobowe użytkownika są dla Hondy ważne. Wszelkie dane osobowe przekazane Hondzie przez użytkownika w ramach Aplikacji będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem honda.pl/cars/owners/my-honda-plus/privacy-policy.html, która wyjaśnia, jakie dane osobowe w ramach Aplikacji są gromadzone, w jaki sposób i dlaczego Honda gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i udostępnia takie informacje, jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz jaki jest sposób kontaktowania się z Hondą i organami nadzorczymi w przypadku pytań lub skarg dotyczących korzystania z danych osobowych.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1 Aplikacja i wszelkie prawa własności intelektualnej do niej należą do Hondy, partnerów Hondy lub licencjodawców Hondy (w zależności od sytuacji). Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej. Honda, spółki powiązane z Hondą i licencjodawcy Hondy zachowują wszystkie prawa do własności intelektualnej w związku z Aplikacją.

10.2 Honda udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji w sposób określony w niniejszych Warunkach.

10.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do własności intelektualnej firmy Honda, firm stowarzyszonych ani licencjodawców Hondy.

10.4 Wszystkie znaki towarowe użyte w Aplikacji stanowią własność firmy Honda, jej spółek stowarzyszonych lub licencjodawców.

11. Kończenie korzystania z Aplikacji

11.1 Użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć Konto Honda. Aby usunąć Konto Honda, należy skontaktować się z firmą Honda (patrz klauzula 2.1.2).

11.2 W przypadku zaprzestania dostarczania Aplikacji lub dostarczania Aplikacji w kraju użytkownika Honda poinformuje o tym użytkownika z wyprzedzeniem.

12. Postępowanie reklamacyjne

12.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Aplikacją należy składać na adres Hondy podany w klauzuli 1.2. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w klauzuli 2.1.2. a niniejszych Warunków.

12.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Hondę. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź w taki sposób, w jaki zgłosił reklamację.

12.3 Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

12.4 Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to pisemną zgodę.

12.5 Niniejsze Warunki regulują stosunki wyłącznie pomiędzy nami a użytkownikiem.

12.6 Każda klauzula i akapit niniejszych Warunków obowiązują oddzielnie. Jeżeli jakaś klauzula zostanie uznana za nieważną, wszystkie pozostałe klauzule i akapity pozostają aktualne.

13. Obowiązujące przepisy

13.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu.

14. Warunki Pakietu usług

14.1 Zasady korzystania z Pakietów usług dostępnych w ramach Aplikacji zostały określone w „Warunkach świadczenia usługi łączności Honda” dostępnych w Aplikacji” („Warunki Pakietu usług”).

14.2 Warunki Pakietu usług zostały przedstawione poniżej i, w celu uniknięcia wątpliwości, stanowią również część umowy użytkownika z firmą Honda (zgodnie z opisem w klauzuli 1.3). Warunki Pakietu usług mają zastosowanie w przypadku korzystania przez użytkownika z odpowiednich usług, funkcji i funkcjonalności, do których mają zastosowanie Warunki Pakietu usług.

14.3 W przypadku konfliktu lub niespójności między klauzulami od 1 do 13 niniejszych Warunków a Warunkami Pakietu usług, pierwszeństwo mają Warunki Pakietu usług, jako szczegółowo regulujące zasady świadczenia usług w ramach Pakietu usług.