Honda / Story Stream / Regulamin

Odpowiadając #Yeshonda:

  1. Użytkownik nieodwołalnie zezwala spółce Hondzie oraz podmiotom należącym do jej grupy, przedstawicielom i współpracownikom na korzystanie z Treści bezterminowo i na całym świecie, do użytku komercyjnego we wszystkich mediach, w tym w broszurach drukowanych i cyfrowych, grafikach sklepów detalicznych, artykułach prasowych, reklamach tradycyjnych i internetowych, mediach płatnych, społecznościowych i drukowanych, wiadomościach e-mail, witrynach internetowych, na ekranach cyfrowych, w wydarzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, filmach, klipach wideo, telewizji kablowej i tradycyjnej oraz Internecie.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Honda ani podmioty należące do jej grupy, przedstawiciele i współpracownicy nie muszą ujawniać faktu, iż Treści są własnością użytkownika, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie za pomocą odrębnego porozumienia.
  3. Honda może edytować, zmieniać lub modyfikować Treści według własnego uznania bez zgody użytkownika.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za udostępnienie Treści do wykorzystania użytkownik ani żadne osoby trzecie nie otrzymają wynagrodzenia.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie może później wycofać swojej zgody na wykorzystywanie Treści przez Hondę, z wyjątkiem przypadków podyktowanych koniecznością respektowania przepisów o ochronie danych, w których to sytuacjach dane osobowe mogą zostać usunięte na żądanie.
  6. Udzielając spółce Honda zgody na korzystanie z Treści, użytkownik deklaruje i zaświadcza wobec spółki Honda, że:

(a) jest właścicielem Treści, w tym wszystkich pomysłów, elementów graficznych, tekstu i praw własności intelektualnej zawartych w Treści, a jeśli nie jest właścicielem takich praw, to pozyskał już zgodę ich posiadacza i w efekcie ma prawo zezwolić spółce Honda na wykorzystywanie Treści zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

(b) uzyskał zgodę wszystkich osób występującej w Treści, a on sam ani żadna osoba trzecia nie będzie dochodzić żadnych praw osobistych sprzecznych z prawami przyznanymi spółce Hondzie na wykorzystywanie Treści zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

(c) nie ma podstaw, aby którykolwiek element Treści został uznany za zniesławiający, obsceniczny lub zawierający pogróżki wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej; oraz

(d) ukończył 18 lat i ma prawo do zawarcia niniejszej umowy.

7.  Treści mogą zawierać informacje o użytkowniku lub dających się zidentyfikować osobach. Informacje takie na mocy odnośnych przepisów prawa są uznawane za dane osobowe. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych przez spółkę [Honda] do celów określonych w niniejszym dokumencie.

8. Jeżeli w Treści występują jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób, użytkownik zaświadcza, iż pozyskał zgodę odnośnych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.

9. Spółka Honda będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w Treściach lub przekazane jej w inny sposób w związku wykorzystywaniem Treści z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych oraz własnych zasad ochrony prywatności, których treść znajduje się tutaj:

[Zasady ochrony danych osobowych | Oficjalna witryna internetowa | Honda Polska].

Odpowiadając #Yeshonda, użytkownik potwierdza, iż przeczytał, rozumie i akceptuje Regulamin

Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi dane użytkownika będą przechowywane przez spółki Honda i Story Stream przez 7 lat od dnia, w którym udzieli on odpowiedzi #yeshonda.

ODNIESIENIA ZEWNĘTRZNE

10. Spółka Honda jest administratorem danych osobowych użytkowników, a osoby fizyczne mogą uzyskać dodatkowe informacje lub wyegzekwować przysługujące im prawa poprzez kontakt na adres DPM-UK@honda-eu.com.

Na potrzeby przetwarzania danych osobowych spółka Story Stream korzysta również ze wsparcia zewnętrznych usługodawców, w tym Qubeeo Ltd. (działającej pod nazwą Story Stream) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która świadczy usługi w zakresie selekcji treści, hostingu, prezentacji i analizy.