Polityka prywatności Honda RoadSync

1. O niniejszej Polityce

Honda Motor Europe Ltd. ("HME") i Honda Motor Co., Ltd. ("HM") ("my", "nas" i "nasz/nasza/nasze", itp.) są zobowiązane zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, oraz Ustawą o Ochronie Danych z roku 2018, jak również Przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej („Przepisy dotyczące ochrony danych”).

W niniejszej polityce prywatności (niniejsza „Polityka”) wyjaśniamy sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników naszej usługi Honda RoadsSync („Usługa”), w tym powiązanej z nią aplikacji mobilnej („Aplikacja”). Niniejsza Polityka opisuje dane, które zbieramy, cele, w których je wykorzystujemy, czas, przez jaki możemy je przechowywać oraz osoby trzecie, którym możemy je przekazać. Wyjaśnia również przysługujące Państwu prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i zrozumienie niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka uzupełnia wszelkie inne polityki stosowane przez nas dotyczące uczciwego przetwarzania danych lub prywatności(w tym Politykę Prywatności Zasobów Online obowiązującą w Polsce: https://www.honda.pl/cars/useful-links/privacy-policy.html).

Należy pamiętać, że Informacja nie ma zastosowania do dostawców usług stron trzecich, w tym tych, którzy mogą łączyć się lub wchodzić w interakcje z Usługą lub które są powiązane w ramach Usługi. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Niniejsza Polityka wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy informacje, które zbieramy na Państwa temat, w jaki sposób mogą Państwo wykonywać swoje prawa w odniesieniu do tych informacji oraz opisuje procedury, które stosujemy w celu ochrony Państwa prywatności. Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail DPMPolska@honda-eu.com

2. Informacje o nas

Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Królestwo Zjednoczone) oraz Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japonia) są współadministratorami Państwa danych osobowych. Oznacza to, że wspólnie odpowiadamy za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zawarliśmy umowę precyzującą nasze odpowiednie zadania, obowiązki i odpowiedzialność w celu postępowania zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej umowy, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych poniżej w pkt. 11. Honda Motor Europe Ltd. w Polsce działa poprzez oddział Honda Motor Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000433332, NIP: 1080013487, REGON: 146295396.

3. Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce będą w przyszłości zamieszczane na stronie https://www.honda.pl/motorcycles/owners/honda-smartphone-voice-control-system/Privacy-Notice.html

Informacja o zmianach może być także przekazywana do Państwa wiadomości w formie informacji zawartych w okienku pojawiającym się w Aplikacji. Prosimy o częste sprawdzanie wszelkich aktualizacji lub zmian do niniejszej Polityki.

4. Definicje

W niniejszej Polityce, jeśli odnosimy się do:

(a) Państwa „danych osobowych“, oznacza to wszelkie dane, które dotyczą Państwa i za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Mogą to być dane kontaktowe, informacje o sposobie korzystania przez Państwa z Usługi i Państwa lokalizacji. Dane osobowe, które zbieramy w związku z Usługą opisujemy w pkt. 5 niniejszej Polityki.

(b) naszych „podmiotów stowarzyszonych”, oznacza to nasze spółki zależne, nasze spółki matki i wszelkie spółki zależne naszych spółek matek oraz

(c) „przetwarzania“, oznacza to każde wykorzystanie Państwa danych osobowych, takie jak ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie lub usuwanie.

5. Jakie dane osobowe wykorzystujemy i jak je gromadzimy

W tym punkcie opisano dane osobowe, które wykorzystujemy i gromadzimy w związku z Usługą.

Niektóre z tych danych przekazują nam Państwo bezpośrednio, na przykład subskrybując Usługę, rejestrując się w Aplikacji lub komunikując się z nami. Dotyczy to wyłącznie Państwa adresu e-mail i treści korespondencji np. opinii lub skarg. Aby korzystać z usługi, trzeba posiadać konto Google, natomiast my nie będziemy mieć dostępu do danych Państwa konta.

Gromadzimy lub generujemy również inne dane automatycznie, gdy korzystają Państwo z Usługi. Opisuje to poniższa tabela:

Rodzaj danych

Opis

Źródło

Dane o lokalizacji

Uzyskiwane są z Państwa adresów IP i obejmują region, kraj, miejscowość (w tym szerokość i długość geograficzną).

Aplikacja

Dane z czujnika

Uzyskiwane są z czujników smartfona lub innego urządzenia, na którym korzystają Państwo z Aplikacji. Zawierają dane dotyczące przyspieszenia, prędkości, pól magnetycznych, światła/oświetlenia i bliskości.

Aplikacja

Identyfikator użytkownika

Na dane te składa się Państwa identyfikator użytkownika do korzystania z Usługi, Państwa identyfikator Google i adres e-mail.

Aplikacja

Rejestr podróży

Obejmuje rejestr ruchu, a mianowicie całkowitą przebytą odległość, średnią prędkość, punkt początkowy i punkt zatrzymania ruchu, uniwersalne unikalne identyfikatory (identyfikator uu), identyfikator podróży, identyfikator sesji aplikacji, czas, szerokość geograficzną, długość geograficzną, dokładność, prędkość, dokładność Aplikacja

prędkości, odległość, położenie, dokładność położenia, wysokość n.p.m., dokładność pionową, dostawcę lokalizacji, Geohash i czas urządzenia.

Aplikacja

Środowisko użytkowania

Są to informacje opisujące środowisko, w którym używana jest Usługa. Zawiera informacje dotyczące:

(i) Państwa Aplikacji, mianowicie wersji aplikacji,

(ii) urządzenia mobilnego lub innego urządzenia, na którym korzystają Państwo z Aplikacji, a mianowicie właściwości urządzenia (numer modelu, nazwa marki, nazwa producenta, wersja systemu operacyjnego, nazwa operatora, wysokość i szerokość ekranu, rozdzielczość ekranu, orientacja ekranu), możliwości urządzenia (telefonia, SMS-y, usługi głosowe, Google Play), ustawienia urządzenia, język, domyślne aplikacje (muzyka, nawigacja, telefonia, SMS-y), połączenia sieciowe i stan połączenia, akcesoria i urządzenia podłączone przez Bluetooth lub WiFi (np. zestaw słuchawkowy),

(iii) pojazdu, w związku z którym korzystają Państwo z Usługi, a mianowicie typ pojazdu, interfejs pojazdu, wyświetlacz pojazdu i wszelkie przełączniki, które znajdują się w Państwa pojeździe, a które mogą być potrzebne do korzystania z Usługi

(iv) oraz urządzenia łączącego Państwa pojazd z Usługą („Jednostka BT”), a mianowicie jego model, numer seryjny, sprzęt, oprogramowanie i adres MAC.

Aplikacja

Pojazd

Jednostka BT

Stan użytkowania

Zawiera informacje o tym, czy aktualnie Państwo dzwonią, korzystają z nawigacji, odtwarzają muzykę, są w trybie wiadomości, w trybie połączenia, a także identyfikator zdarzenia i czas zdarzenia.

Aplikacja

Historia użytkowania

Obejmuje czas, w którym korzystali Państwo z Usługi, identyfikator Państwa urządzenia, właściwości instalacji, identyfikator reklamowy, identyfikator sesji oraz identyfikator miejsca docelowego pojazdu.

Aplikacja

Pojazd

Ponadto pozyskujemy dane osobowe od następujących podmiotów trzecich:

· Google, który przekazuje nam Państwa identyfikator Google w celu udostępnienia Państwu Aplikacji,

· nasi dostawcy usług rozpoznawania dźwięku i mowy, którzy tłumaczą Państwa zapytania głosowe na instrukcje techniczne dotyczące Usługi.

· W przypadku urządzeń Apple: Apple, który przekazuje nam swój Apple ID w celu dostarczenia Ci Aplikacji;

6. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Poniższa tabela przedstawia cele, w których wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z Usługą. Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji odpowiednich celów.

Zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony danych jesteśmy również zobowiązani do posiadania „podstawy prawnej” do przetwarzania Państwa danych osobowych. Opisuje to poniższa tabela:

Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe, które wykorzystujemy

Podstawa prawna

W celu udostępnienia Państwu Usługi.

Identyfikator użytkownika

Dane o lokalizacji

Rejestr podróży

Środowisko użytkowania

 

 

Podejmowanie działań na Państwa prośbę w celu zawarcia z Państwem umowy oraz w celu bieżącego wykonywania, zarządzania i ułatwiania realizacji takiej umowy (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

W celu ulepszania Usługi, w tym poprawy jej jakości, Aplikacji i doświadczenia użytkownika. Obejmuje to przeprowadzenie analiz w celu zrozumienia sposobu korzystania z Usługi.

Identyfikator użytkownika

Dane o lokalizacji

Dane z czujnika

Rejestr podróży

Środowisko użytkowania

Stan użytkowania

Historia użytkowania

 

 

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi (art. 6 ust. 1 p. f RODO)..

 

W celu planowania i opracowywania nowych produktów i usług. Obejmuje to również przeprowadzanie analiz w celu zrozumienia sposobu korzystania z Usługi.

Dane o lokalizacji

Dane z czujnika

Rejestr podróży

 

 

Przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi (art. 6 ust. 1 p. f RODO)..

 

W celu komunikacji z Państwem w związku z Usługą. Obejmuje to wysyłanie wiadomości serwisowych, obsługiwanie zapytań, wiadomości lub żądań, które mogą Państwo mieć oraz obsługę reklamacji.

Dane kontaktowe

Treść komunikacji pomiędzy nami

W niektórych przypadkach przetwarzanie jest niezbędne w celu bieżącego wykonywania, zarządzania i ułatwiania realizacji naszej umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 p. b RODO).

Jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji umowy, przetwarzamy Państwa dane na podstawie tego, że jest to niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu Państwu dobrego doświadczenia klienta (art. 6 ust. 1 p. f RODO).

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe opisane w niniejszej Polityce:

· aby zachować zgodność z obowiązującymi nas przepisami prawa (przy założeniu, że przetwarzanie to byłoby niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, jako administratorze danych - art. 6 ust. 1 p. c RODO),

· aby chronić naszą firmę i Usługę, w tym poprzez egzekwowanie naszych praw, uzyskiwanie porad prawnych i rozpatrywanie roszczeń prawnych (przy założeniu, że przetwarzanie to jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu tzn. ochrony naszej firmy - art. 6 ust. 1 p. b RODO),

· aby składać oferty sprzedaży lub pozyskiwać finansowanie naszej działalności, w tym naszych aktywów i usług (przy założeniu, że przetwarzanie to byłoby niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu tzn. prowadzenia naszej działalności w sposób rentowny - art. 6 ust. 1 p. f RODO).

Działając w sposób uzasadniony i uwzględniając okoliczności uznaliśmy, że możemy opierać się na uzasadnionych interesach jako zgodnej z prawem podstawie, na której będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w określonych okolicznościach (opisaliśmy je powyżej i określiliśmy nasze uzasadnione interesy). Podjęliśmy tę decyzję przeprowadziwszy test równowagi, aby upewnić się, że nasz uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Państwa praw do prywatności jako osoby fizycznej. Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji dotyczących wspomnianego powyżej testu równowagi, prosimy o kontakt z nami.

7. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie w sposób opisany w tej sekcji.

W celach określonych w poprzedniej sekcji udostępnimy Twoje dane osobowe wyłącznie:

· Naszym pracownikom i podmiotom stowarzyszonym, które są upoważnione i potrzebują dostępu do danych;

· Naszym zewnętrznym dostawcom lub kontrahentom, w tym twórcy narzędzi online, dostawcy usług w zakresie działania Usługi oraz dostawcy usług w chmurze. Mówiąc dokładniej, Twoje dane osobowe będą udostępniane naszym:

· Dostawcy aplikacji i platformy, a mianowicie Drivemode

· Dostawcy usług analitycznych, a mianowicie Google i Firebase

· Dostawcy usług obsługi klienta obecnie, Zendesk

· Dostawcy hostingu w chmurze, a mianowicie Google

· Dostawcy aplikacji w sytuacjach, gdy użytkownik używa Aplikacji do kontrolowania innych aplikacji, takich jak Mapy Google, HERE Maps lub dostawcy multimediów

· Dostawcy usług diagnostycznych

· Dostawcy naszych centralnych systemów informatycznych, takich jak nasza platforma do zarządzania klientami

· naszym profesjonalnym doradcom (w tym między innymi doradcy podatkowi, prawni lub inni doradcy korporacyjni, którzy świadczą nam profesjonalne usługi)

· zarządcy

· potencjalnym nabywcom lub fundatorom naszej działalności lub aktywów

· właściwym organom i organom regulacyjnym, w tym organom ścigania lub agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym oraz sądom, do celów prowadzenia dochodzeń w sprawie wszelkich faktycznych lub podejrzewanych działań przestępczych lub innych kwestii regulacyjnych lub prawnych

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli może to być wymagane w następujących sytuacjach:

· w przypadku, gdy rozważamy sprzedaż jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnym nabywcom takiej firmy lub aktywów;

· jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku przechowywane przez nas dane osobowe o naszych klientach będą jednym z przeniesionych aktywów;

· w przypadku, gdy jesteśmy przedmiotem jakiejkolwiek sytuacji niewypłacalności (np. administracja lub likwidacja);

· w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków, polityk lub jakiejkolwiek umowy, którą mamy z Tobą lub ułatwiliśmy między Tobą a stroną trzecią;

· w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub naszych ludzi, lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) do celów bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości i ochrony przed oszustwami;

· jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w inny sposób w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom lub ich wykrywania.

Usługi stron trzecich

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do stron internetowych, aplikacji ani portali osób trzecich, do których możemy zamieszczać linki z naszych Usług, jak również nie obejmuje ona żadnych usług innych dostawców. Dostawcy tych usług przetwarzają Państwa dane osobowe jako niezależni administratorzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki i praktyki w zakresie prywatności (w tym za korzystanie z plików cookie) takich stron trzecich, nawet jeśli skorzystali Państwo z dostępu do strony internetowej, aplikacji, portalu lub usługi strony trzeciej za pomocą linków zamieszczonych w naszych Usługach.

Zalecamy sprawdzenie polityki każdego z dostawców i skontaktowanie się z tą stroną trzecią, jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania. Każdy dostawca innych usług np. dostawcy pakietów danych, sieci komórkowych, usług hotspotów Wi-Fi, usług muzycznych lub komunikacyjnych, jest osobnym administratorem Państwa danych i jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie we własnym zakresie.

8. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do Japonii.

Komisja Europejska uważa, że Japonia zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (na podstawie stosowne decyzji w tym zakresie).

Korzystanie z Google Analytics może również wiązać się z przesyłaniem danych do Stanów Zjednoczonych i w takim przypadku zapewnimy odpowiednie umowne środki bezpieczeństwa (w tym standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską) w celu ochrony Państwa danych osobowych.

9. Przechowywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je przetwarzamy. Gdy nie będą już potrzebne, bezpiecznie i nieodwracalnie usuniemy je lub zanonimizujemy, aby nie można ich było już z Państwem powiązać.

Poniższa tabela przedstawia maksymalny okres, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe. Określone rodzaje danych, które podlegają tym kategoriom mogą zostać usunięte szybciej. Należy jednak pamiętać, że możemy przechowywać dane przez dłuższy okres, jeśli będziemy zobowiązani do ich przechowywania przez prawo lub jeśli będzie to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Rodzaj danych

Maksymalny okres przechowywania

Dane o lokalizacji

Do 5 lat od ostatniego skorzystania przez Państwa z Usługi

Dane z czujnika

Do 5 lat od momentu zebrania danych

Identyfikator użytkownika

Do 5 lat od ostatniego skorzystania przez Państwa z Usługi

Rejestr podróży

Do 5 lat od ostatniego skorzystania przez Państwa z Usługi

Środowisko użytkowania

Do 5 lat od ostatniego skorzystania przez Państwa z Usługi

Stan użytkowania

Do 5 lat od momentu zebrania danych

Historia użytkowania

Do 5 lat od momentu zebrania danych

Adres e-mail

Do 5 lat od ostatniego skorzystania przez Państwa z Usługi

Wiadomości, które przesyłają Państwo do nas

Do 5 lat od daty przesłania wiadomości

 

Państwa „ostatnie skorzystanie” oznacza ostatnie uruchomienie Aplikacji na Państwa urządzeniach używanych do korzystania z Usługi. Uwaga: jeśli nie korzystają Państwo z Usług przez 5 lat, wszystkie Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

Jeśli odinstalowali Państwo i ponownie zainstalowali aplikację w celu korzystania z Usługi, a następnie skorzystają Państwo z adresu e-mail, który nie był używany w odinstalowanej aplikacji w celu korzystania z Usług, dane osobowe zebrane z odinstalowanej aplikacji w celu korzystania z Usługi mogą nie zostać z niej przejęte i zostaną usunięte po 5 latach od ostatniego skorzystania z odinstalowanej aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt mailowy z naszym kierownikiem ds. ochrony danych. Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail: DPMPolska@honda-eu.com.

10. Państwa prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu szereg praw w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

Będąc osobą, której dane dotyczą, przysługuje Państwu szereg praw w odniesieniu do danych osobowych na Państwa temat, które przetwarzamy.

 

Prawo

 

Opis

 

(1)  Do otrzymywania informacji

Prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy. Niniejsza Polityka (wraz z ogólną Polityką Prywatności Zasobów Online obowiązującą w Królestwie Zjednoczonym: https://www.honda.pl/cars/useful-links/privacy-policy.html) określa sposób, w jaki gromadzimy i przechowujemy informacje na Państwa temat, co z nimi robimy i dlaczego. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli udzielić Państwu dalszych potrzebnych informacji.

(2) Do dostępu

Prawo dostępu do informacji o danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy.

(3) Do sprostowania

Prawo do żądania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy.

(4) Do usunięcia

 

Prawo do żądania od nas usunięcia informacji o danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy. Prawo to będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

· nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy,

· wycofują Państwo swoją zgodę, jeśli wykorzystujemy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę lub

· w przypadku Państwa sprzeciwuco do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane (zgodnie z Prawem 7 poniżej).

Prosimy pamiętać, że usuwając swoje konto można spowodować usunięcie informacji profilowych i anonimizację wszystkich danych pojazdu.

Anonimizację wszystkich danych pojazdu można również spowodować wyrejestrowując swój pojazd (chociaż nie skutkuje to usunięciem informacji z aplikacji).

(5) Do ograniczenia przetwarzania

 

Prawo do żądania od nas w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania informacji o danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy. Prawo to będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład):

· kwestionują Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych,

· przysługiwałoby Państwu prawo zażądania od nas usunięcia danych osobowych, ale zamiast tego woleliby Państwo, aby nasze przetwarzanie zostało ograniczone lub

· gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, w jakim je zebraliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Do przenoszenia danych

 

W pewnych okolicznościach prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji, na Państwa prośbę.

(7) Do sprzeciwu

 

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas danych osobowych na Państwa temat, które posiadamy, jeżeli nasza podstawa prawna służy naszym uzasadnionym interesom, chyba że jesteśmy w stanie wykazać, po rozważeniu tej kwestii, uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do

Państwa praw lub które służą ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

(8) W odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Państwa prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowaniu, która wywołuje dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Należy pamiętać, że Usługa nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

(9) Do wycofania zgody

Prawo do wycofania Państwa zgody, jeśli polegamy na niej w celu wykorzystania informacji na temat Państwa danych osobowych (na przykład w celu dostarczania Państwu materiałów marketingowych). Należy pamiętać, że wycofanie zgody będzie skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Należy pamiętać, że nie opieramy się na zgodzie na jakiekolwiek przetwarzanie dokonywane w związku z Usługą.

(10) Do uzyskania informacji na temat istoty umowy pomiędzy współadministratorami

Honda Motor Europe Ltd. i Honda Motor Co. Ltd. działają jako współadministratorzy danych podczas przetwarzania danych osobowych w związku z tą Usługą. Przysługuje Państwu prawo zażądania informacji na temat istoty umowy, którą strony zawarły pomiędzy sobą w celu zapewnienia zgodności z Przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z naszym kierownikiem ds. ochrony danych. Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail: DPMPolska@honda-eu.com.

11. Informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, przysługujących Państwu praw lub innych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym kierownikiem ds. ochrony danych za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail: DPMPolska@honda-eu.com. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami w Polsce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: daneosobowe@honda-eu.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z nami. Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni z rozpatrzenia przez nas jakiegokolwiek wniosku dotyczącego Państwa praw lub wątpliwości, przysługuje Państwu również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać niniejszą politykę w innym formacie (na przykład audio, dużą czcionką, językiem Braille’a) prosimy o kontakt z nami na dane podane powyżej.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022 r.