Honda RoadSync Zasady i warunki („Warunki”)

1. INFORMACJE O NINIEJSZYCH WARUNKACH

1.1 Nazywamy się Honda Motor Europe LTD oddział w Polsce, jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce („Honda”, „my”, „naszą”, „nas”), a adres naszej siedziby to Puławska 381; 02-801 Warszawa. Numer naszej spółki w rejestrze KRS to 0000433332, a nasz numer NIP to 1080013458

1.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z aplikacji na telefon komórkowy Honda RoadSync („Aplikacja”) oraz z wszelkich produktów lub Usług, które mogą być dostępne dla użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z nią („Usługi”).

1.3 Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Hondą w odniesieniu do korzystania z Aplikacji i Usług, prosimy więc o ich uważne przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji lub Usług.

1.4 Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszych Warunków przy korzystaniu z Aplikacji, co może wymagać zaznaczenia cyfrowych pól akceptacji w Aplikacji. Użytkownik rozumie, że akceptując niniejsze Warunki, będzie prawnie zobowiązany do ich przestrzegania, a w momencie akceptacji zostanie zawarta prawnie wiążąca umowa pomiędzy nim a Hondą. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze Warunki, nie będzie mógł korzystać z Aplikacji.

1.5 Niniejsze Warunki zawierają ważne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkownika oraz przysługujących mu środków prawnych. Szczególną uwagę Użytkownika zwraca się na następujące punkty niniejszych Warunków: punkt 7 (Gwarancje) i punkt 9 (Odpowiedzialność).

1.6 Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu: 16.08.2022.

2. KONTAKT Z NAMI

2.1 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub Aplikacji można:

2.1.1 zapoznać się z sekcją często zadawanych pytań i odpowiedzi na stronie internetowej Hondy („Strony FAQ”) pod adresem [https://global.honda/voice-control-system/EN/faq.html] oraz

2.1.2 skontaktować się z nami za pomocą metod kontaktu i danych kontaktowych, które są dostępne na Stronach FAQ lub zostaną w inny sposób podane użytkownikowi przez Hondę.

2.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na żadne prawa, które mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy prawa, np. na mocy ustawy o prawach konsumentów z 2015 roku, zwanych również „prawami ustawowymi”. Więcej szczegółowych informacji na temat praw użytkownika można znaleźć na stronie internetowej zawierającej porady dla obywateli www.citizensadvice.org.uk lub pod numerem telefonu 03454 04 05 06.

3. UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY

3.1 Do korzystania z Aplikacji i Usług uprawnione są wyłącznie osoby zamieszkujące legalnie w Polsce.

3.2 Z Aplikacji mogą korzystać użytkownicy, którzy co najmniej osiągnęli minimalny wiek wymagany ustawowo:

3.2.1 aby posiadać prawo jazdy zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania; lub

3.2.2 w kraju, w którym użytkownik korzysta z Aplikacji.

3.3 W uzupełnieniu do punktu 3.2, jeżeli użytkownik nie ukończył 18 lat (lub nie osiągnął pełnoletności w kraju lub na terytorium zamieszkania), może korzystać z Aplikacji i Usług wyłącznie za zgodą jednego z rodziców lub opiekuna, uwzględniając wyrażenie przez nich zgody na niniejsze Warunki.

4. APLIKACJA

4.1 Do pobrania i zainstalowania Aplikacji potrzebny jest kompatybilny smartfon z zainstalowanym wymaganym systemem operacyjnym i wystarczającą ilością pamięci. Wymagania te mogą ulec zmianie. Dalsze informacje na temat wymagań mogą być dostępne w sklepie, z którego użytkownik zamierza pobrać Aplikację (np. App Store Apple'a lub Play Store Google'a) („Sklep”). Nie sprzedajemy Aplikacji użytkownikowi – to użytkownik kupuje ją lub pobiera z odpowiedniego Sklepu.

4.2 Co pewien czas za pośrednictwem odpowiedniego Sklepu mogą być wydawane aktualizacje Aplikacji. Należy pamiętać, że Aplikacja i Usługi mogą mieć ograniczoną funkcjonalność, w przypadku, gdy użytkownik nie pobrał na swój smartfon najnowszej wersji Aplikacji lub systemu operacyjnego.

4.3 Udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszelkich zasad lub polityk stosowanych przez Sklep, z którego Użytkownik pobrał Aplikację. Niniejsza licencja wygasa z chwilą wypowiedzenia niniejszych Warunków przez użytkownika lub przez nas zgodnie z punktem 12.

4.4 W celu pobrania Aplikacji i korzystania z pełnej funkcjonalności Usług wymagany jest dostęp do sieci komórkowej lub połączenia internetowego, pojazdu Hondy wyposażonego w określone funkcje (takie jak Bluetooth), urządzenia mobilnego (takiego jak smartfon lub tablet) oraz innych akcesoriów (takich jak słuchawki, mikrofony lub słuchawki) (zwanych łącznie „Innymi Usługami”).

4.5 Korzystając z Innych Usług, użytkownik musi przestrzegać zasad, warunków i instrukcji, które mają zastosowanie do takich Innych Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamawianie wszelkich Innych Usług i uiszczanie wszystkich stosownych opłat mających zastosowanie do Innych Usług. W szczególności użytkownik może ponosić opłaty za dane od osób trzecich (takich jak sieć komórkowa lub dostawca internetu) w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji i Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie takie stosowne opłaty. Jeżeli użytkownik nie chce ponosić takich opłat, nie powinien korzystać z Aplikacji ani Usług.

4.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedokładnych lub niekompletnych informacji lub przerwania świadczenia Usług, które zostały spowodowane przez Inne Usługi (w tym częściowo ograniczone odbieranie lub przesyłanie danych sieci komórkowej).

4.7 Aplikacja może zawierać linki do innych niezależnych stron internetowych, informacji, produktów lub usług osób trzecich (zwanych łącznie „Treściami Zewnętrznymi”). Treści Zewnętrzne nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani ich nie autoryzujemy. Podobnie Honda nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje na temat Aplikacji dostarczone przez osoby trzecie

(w tym jako element Treści Zewnętrznych) są aktualne, kompletne lub dokładne. Użytkownik będzie musiał dokonać własnej, niezależnej oceny przed skorzystaniem z jakichkolwiek informacji lub treści dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (takich jak między innymi przepisy ruchu drogowego, instrukcje policji, mapy, informacje o ruchu drogowym i nawigacja).

4.8 Wszelkie porozumienia zawarte pomiędzy użytkownikiem a dostawcą Treści Zewnętrznych będą zawierane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a odpowiednim dostawcą. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców Treści Zewnętrznych (w tym za wszelkie kwestie związane z ich funkcjonalnością lub dostępnością bądź z dokładnością map, danych o ruchu drogowym i nawigacji).

5. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

5.1 Dokładamy starań, aby aplikacja była dokładna, aktualna i wolna od błędów, nie możemy jednak tego zagwarantować. Co więcej, nie możemy zagwarantować, że Aplikacja lub Usługi będą odpowiednie lub nadające się do jakiegokolwiek celu. Dlatego też użytkownik polega na informacjach zawartych w Aplikacji na własne ryzyko, ponieważ informacje te stanowią jedynie szacunek i mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

5.2 W szczególności Honda nie gwarantuje, że Usługi lub wszelkie informacje lub treści dostępne za pośrednictwem Aplikacji (w tym mapy, informacje o ruchu drogowym i nawigacja) („Treści”) będą dokładne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że:

5.2.1 rzeczywiste warunki drogowe mogą różnić się od wskazanych w Treściach;

5.2.2 Treści nie mają na celu zastąpienia informacji podawanych na drodze, takich jak znaki kierunku, ograniczenia czasowe, ograniczenia dotyczące pasów ruchu, blokady dróg, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, instrukcje policji; oraz że

5.2.3 nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieprawidłowe lub niebezpieczne wskazówki mapy.

5.3 Honda nie gwarantuje, że wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji są odpowiednie lub zgodne z prawem we wszystkich krajach ani że można z nich bezpiecznie korzystać we wszystkich okolicznościach. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczne korzystanie z Aplikacji i Usług oraz zobowiązuje się zawsze używać zdrowego osądu i umiejętności podczas korzystania z Aplikacji i Usług.

5.4 Użytkownik musi dopilnować, aby podczas korzystania z Aplikacji i Usług przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, aby:

5.4.1 używać poleceń zdalnych dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (lub urządzenia, na którym Aplikacja jest zainstalowana) tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne i zgodne z prawem;

5.4.2 nie korzystać z Aplikacji i Usług w sposób, który jest niebezpieczny lub może spowodować ryzyko wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu; oraz

5.4.3 nie używać urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, podczas prowadzenia lub obsługiwania pojazdu.

5.5 Użytkownik zgadza się, że warunkiem udzielenia licencji na korzystanie z Aplikacji i Usług (zgodnie z postanowieniami punktu 6 poniżej) jest nieużywanie Aplikacji lub Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. W szczególności użytkownik zgadza się:

5.5.1 nie reprodukować, rozpowszechniać, przesyłać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, demontować, rekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani nie tworzyć dzieł pochodnych, nie dokonywać zmian ani modyfikacji całości lub jakiejkolwiek części

ani w inny sposób nie wykorzystywać lub eksploatować całości lub części Aplikacji lub Usług w sposób inny niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych Warunków;

5.5.2 nie korzystać z Aplikacji ani Usług w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób, w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami ani nie działać w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład włamując się do Aplikacji lub wprowadzając do niej złośliwy kod, w tym wirusy czy szkodliwe dane;

5.5.3 nie naruszać naszych praw własności intelektualnej ani praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji lub Usług;

5.5.4 nie korzystać z Aplikacji ani Usług w sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić funkcjonowanie lub narazić na szwank nasze systemy lub bezpieczeństwo albo zakłócić korzystanie z Aplikacji lub Usług przez innych użytkowników;

5.5.5 nie zbierać ani nie gromadzić żadnych informacji ani danych z jakiegokolwiek elementu Aplikacji lub naszych systemów ani nie próbować odszyfrować transmisji danych do serwerów lub z serwerów, na których działa Aplikacja;

5.5.6 nie dostarczać nam fałszywych lub błędnych informacji w związku z Aplikacją lub Usługami (między innymi przy użyciu nazwy użytkownika, hasła, informacji o koncie, nazwy/imienia i nazwiska lub innych atrybutów osoby trzeciej);

5.5.7 nie ujawniać, przenosić ani nie pożyczać swoich kont (z uwzględnieniem m.in. wszelkich związanych z nimi identyfikatorów użytkownika i haseł) osobie trzeciej ani nie zezwalać w inny sposób osobie trzeciej na korzystanie z kont użytkownika;

5.5.8 nie obchodzić, modyfikować, dezaktywować ani nie naruszać żadnych funkcji lub zabezpieczeń Aplikacji lub Usług;

5.5.9 nie uzyskiwać dostępu do żadnego elementu Aplikacji lub Usług ani go nie monitorować lub kopiować przy użyciu środków zautomatyzowanych (takich jak m.in. robot, pająk (ang. spider) czy skrobak (ang. scraper));

5.5.10 nie niszczyć, zakłócać, naruszać ani nie zmieniać jakiegokolwiek systemu, danych lub sieci związanych z Aplikacją lub Usługami;

5.5.11 nie przekazywać i przechowywać ani nie podejmować próby przekazania lub przechowania w odniesieniu do wszelkich danych zawierających wirusy lub inne szkodliwe programy komputerowe;

5.5.12 nie uszkadzać, wyłączać, przeciążać ani nie zakłócać funkcjonowania Aplikacji lub Usług.

5.6 Aplikacja została zaprogramowana w taki sposób, aby umożliwić nam zdalne wyłączenie korzystania z Aplikacji lub Usług, jeżeli okres licencji użytkownika na korzystanie z Aplikacji lub Usług upłynął lub został zakończony zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeżeli jego dostęp do Aplikacji lub Usług został zdalnie wyłączony, Aplikacja lub Usługi przestaną funkcjonować pod pewnymi lub wszystkimi względami, a użytkownik może stracić wszelkie dane przechowywane w Aplikacji.

5.7 Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, strat lub innych zobowiązań, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez niego niniejszych Warunków.

6. LICENCJA I PRAWA WŁASNOŚCI

6.1 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków niniejszym udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Aplikacji i Usług wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i wyłącznie do użytku osobistego. Niniejsza licencja nie obejmuje licencji na powielanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji. 6.2 Z wyjątkiem licencji udzielonej w punkcie 6.1, wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do Aplikacji i Usług są własnością Hondy, spółek z jej grupy lub innych licencjodawców oraz są chronione prawami autorskimi, jak również innymi prawami własności intelektualnej i umowami. Zastrzegamy sobie – podobnie jak nasze podmioty stowarzyszone oraz nasi licencjodawcy – wszelkie nasze prawa własności intelektualnej w związku z Aplikacją i Usługami. Oznacza to, na przykład, że pozostajemy właścicielami takich praw własności intelektualnej i możemy z nich korzystać w sposób, jaki uznamy za stosowny.

6.3 Prawa własności intelektualnej oznaczają prawa takie jak: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa ze wzorów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane czy niezarejestrowane (gdziekolwiek na świecie).

7. GWARANCJE

7.1 Zobowiązujemy się dostarczyć użytkownikowi Aplikację, z należytą starannością i w sposób profesjonalny, i dołożymy wszelkich starań, aby Aplikacja była dostępna dla użytkownika w każdej chwili.

7.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji są świadczone na zasadzie akceptacji aktualnego stanu:

7.2.1 Aplikacja lub Usługi nie będą wolne od błędów, aktualne lub stale dostępne bez żadnej przerwy. Dostępność, dokładność i funkcjonalność Aplikacji lub Usług może zależeć od dostępności sieci komórkowej, połączenia internetowego lub sygnału GPS po stronie użytkownika albo od innych czynników związanych z pojazdem;

7.2.2 niektóre funkcje Aplikacji lub Usług mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle, jeśli pojazd nie był konserwowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym;

7.2.3 zakres funkcji i funkcjonalności dostępnych w Aplikacji lub Usługach może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego (np. iOS lub Android) w taki sposób, że wszystkie funkcje i funkcjonalności reklamowane od czasu do czasu mogą nie być dostępne dla użytkownika;

7.2.4 mogą wystąpić okresy niedostępności Aplikacji lub Usług lub zakłóceń w ich funkcjonowaniu w czasie, gdy prowadzone są prace konserwacyjne, aktualizacje i modyfikacje (może to również obejmować przypadki, gdy trwa konserwacja, aktualizacja lub modyfikacja Treści Zewnętrznych przez odpowiednich dostawców zewnętrznych).

8. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

8.1 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, które są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą, m.in. za:

8.1.1 awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

8.1.2 niedziałanie Aplikacji lub jakichkolwiek Usług z powodu braku sygnału GPS, braku połączenia z Internetem, niekorzystnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych lub zmiany prawa lub jakichkolwiek rządowych wytycznych lub nakazów;

stanowią one „Zdarzenia Pozostające Poza Naszą Kontrolą”.

8.2 W przypadku wystąpienia Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą, które ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków:

8.2.1 nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone i okres wykonywania naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą oraz

8.2.2 dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków będą mogły zostać wykonane pomimo wystąpienia Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 Jeżeli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub zaniedbania po naszej stronie, ale nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, których nie można było przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli są one oczywistym skutkiem naszego naruszenia lub jeśli były rozważane przez użytkownika i przez nas w momencie, gdy użytkownik wyraził zgodę na niniejsze Warunki.

9.2 Dostarczamy Aplikację i Usługi (w tym wszelkie wiadomości, dane, informacje, treści lub inne materiały dostarczane w związku z Aplikacją lub Usługami) wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Aplikacji do żadnych celów komercyjnych, biznesowych lub związanych z odsprzedażą, a my w żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec niego odpowiedzialności za utratę zysków, utratę udziału w rynku, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

9.3 W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:

9.3.1 śmierć lub szkodę na osobie spowodowane przez nasze zaniedbanie;

9.3.2 oszustwo lub celowe wprowadzenie w błąd; lub

9.3.3 wszelkie kwestie, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności bądź podjęcie takiej próby nie jest dozwolone przez prawo.

10. INFORMACJE ZWROTNE

10.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku przekazywania przez niego jakichkolwiek informacji zwrotnych dotyczących funkcjonalności i działania Aplikacji lub Usług („Informacje Zwrotne”) Informacje takie:

10.1.1 nie zawierają żadnych poufnych, zastrzeżonych ani osobistych informacji osób trzecich;

10.1.2 nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz

10.1.3 mogą zostać ujawnione i wykorzystane przez Hondę według jej uznania.

10.2 Przekazując Informacje Zwrotne:

10.2.1 użytkownik udziela nam bezpłatnej, ogólnoświatowej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej i podlegającej cesji licencji na korzystanie z Informacji Zwrotnych, między innymi w celu ulepszania lub zmieniania Aplikacji lub Usług, a także w innych celach komercyjnych lub niekomercyjnych według naszego uznania; oraz

10.2.2 użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udzielając takiej licencji, nieodwołalnie zrzeka się – i doprowadza do zrzeczenia się – wszelkich roszczeń dotyczących jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub autorskich praw osobistych, które mogą przysługiwać użytkownikowi w odniesieniu do takich Informacji Zwrotnych.

11. PRYWATNOŚĆ

Prywatność i dane osobowe użytkownika są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika będą traktowane zgodnie z naszym Zawiadomieniem o polityce prywatności, w którym wyjaśniono, jakie dane osobowe zbieramy od użytkownika, w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje, jakie są prawa użytkownika wodniesieniu do jego danych osobowych oraz jak użytkownik może skontaktować się z nami i organami nadzorczymi w przypadku zapytania lub skargi dotyczącej wykorzystania jego danych osobowych.

12. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

12.1 Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Aplikacji lub Usług w dowolnym momencie.

12.2 Możemy – według własnego uznania i bez powiadomienia lub bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika – ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie przez użytkownika z Aplikacji lub Usług lub dostęp do nich w całości lub w części, jeżeli: (i) uznamy, że użytkownik naruszył którykolwiek z niniejszych Warunków; (ii) będziemy do tego zobowiązani przez prawo, sąd właściwy lub inny organ rządowy lub regulacyjny; (iii) wystąpią nieoczekiwane problemy lub kwestie techniczne; (iv) wystąpią okoliczności stanowiące Zdarzenie Pozostające Poza Naszą Kontrolą; lub (v) z jakiegokolwiek powodu zaprzestaniemy dostarczania Aplikacji lub Usług w kraju użytkownika lub ogólnie naszym klientom.

13. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

13.1 Możemy okresowo aktualizować niniejsze Warunki lub Aplikację, na przykład w celu dostosowania się do zmian przepisów prawa, uwzględnienia nowych produktów, usług lub aplikacji, które możemy oferować, lub z innych powodów.

13.2 Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając użytkownika o zmianie przy następnym uruchomieniu Aplikacji lub, w miarę możliwości, wysyłając powiadomienie na urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował te zmiany, jeżeli nadal korzysta z Aplikacji, ale w przypadku gdy zmiany te są dla niego niekorzystne, zostanie poproszony o wyrażenie zgody i zaakceptowanie zaktualizowanych Warunków przez zaznaczenie cyfrowych pól akceptacji w Aplikacji.

13.3 Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na zaktualizowane Warunki, może nie być w stanie korzystać z Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że akceptując zaktualizowane Warunki i wyrażając na nie zgodę, będzie prawnie zobowiązany do ich przestrzegania.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE

14.1 Użycie w niniejszych Warunkach słów „na piśmie” lub „pisemne” odnosi się również do poczty elektronicznej, chyba że zaznaczymy inaczej.

14.2 Możemy przekazywać użytkownikowi wszelkie zawiadomienia związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami za pomocą (i) wiadomości e-mail wysyłanych na ostatni podany przez niego adres e-mail lub (ii) zawiadomienia umieszczonego na stronie internetowej związanej z Aplikacją i Usługami. Użytkownik zobowiązuje się do podania i utrzymywania dokładnych i pełnych informacji kontaktowych, które możemy wykorzystać do wszelkiej komunikacji w związku z niniejszymi Warunkami.

14.3 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkownika wynikające z niniejszych Warunków.

14.4 Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

14.5 Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, które zachowają pełną moc.

14.6 Jeżeli nie będziemy nalegać na wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jeżeli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec użytkownika, lub jeżeli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec użytkownika

i nie będzie to oznaczać, że nie musi on wypełniać tych obowiązków. Zrzeczenie się wykonania naszych praw z tytułu uchybienia po stronie użytkownika nastąpi wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie automatycznie obejmować ewentualnego późniejszego uchybienia po stronie użytkownika.

14.7 Niniejsze Warunki i postanowienia, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Hondą odnoszącego się do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub inne ustalenia, porozumienia, negocjacje i dyskusje zarówno ustne, jak i pisemne.

14.8 Niniejsze Warunki obowiązują między użytkownikiem a Hondą. Żadna inna osoba nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków.

14.9 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Oznacza to, że korzystanie z Aplikacji oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Aplikacji lub w związku z nią (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegały prawu polskiemu.

14.10 Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a Hondą dotyczące niniejszych Warunków będą podlegały właściwości wyłącznej sądu właściwego dla siedziby Honda.